عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

فراهم کردن واکنش‌های جامع به ریسک‌های مرکب:

فرآیندهای کسب‌وکار با ریسک‌های ذاتی فراوانـی همـراه می‌باشند و مدیریت ریسک کسب‌وکار قادر می باشد راه‌حل جامعی برای مدیریت این ریسک‌ها ارائه نماید. برای مثال، یک توزیع‌کننده عمده را در نظر بگیرید، این توزیع‌کننده با ریسک‌های متفاوتی از قبیل تعیین دقیق منابع تأمین‌کننده و قیمت‌های خرید غیرضروری بالا روبه‌رو می‌باشد. مدیریت، کوشش می کند ریسک‌های مربوط به راهبرد و اهداف شرکت و نیز واکنش‌های موجود را شناسـایی و ارزیابی کند، همچنین یک سیستم کنترل موجودی ایجاد نماید. این سیستم شرایطی را فراهم می‌آورد که اطلاعات مربوط بـه موجودی و فروش مشترکاً در اختیار واحد تجاری و تأمین‌کنندگان قرار گیرد و بدین ترتیب هزینه‌های ناشی از کمبود موجـودی یا نگهداشت موجودی اضافی حداقل گردد. از طرف دیگر، مدیریت کوشش می کند با بستن قراردادهای بلندمدت، خریـدهای واحـد تجاری را نسبت به افزایش قیمت‌های بازار مصون سازند. درهرحال این امر باعث می گردد مسئولیت کمبود موجودی به عهـده تأمین‌کنندگان افتاده و نهایتاً منجر به کاهش هزینه­ها گردد.

ربودن فرصت‌ها: با مطالعه دامنه­ی کاملی از رویدادهای بالقوه، مدیریت در جایگاه شناسایی و بازشناسی پیشدستانه­ی فرصت‌ها قرار می‌گیرد. برای مثال در یک شرکت مواد غذایی، رویدادهایی که هدف رشد درآمد واحد تجاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند بایستی موردتوجه قرار گیرند. در ارزیابی رویدادها، مدیریت شرکت متوجه می گردد مشتریان اصلی شرکت به‌گونه فزاینده‌ای به مسائل بهداشت و سلامت گرایش پیداکرده‌اند و رژیم‌های غذایی مطلوب خود را تغییر داده‌اند. چنین رویدادی می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای محصولات شرکت گردد(اسکندری؛ سلطانی؛ صفاری و یزدانی، 1391). به­مقصود تعیین واکنش نسبت به این مسئله، مدیریت واحد تجاری راهکارهایی را شناسایی می کند که با در نظر داشتن ظرفیت‌های موجود محصولات جدیدی را تولید نماید و این شرکت را قادر می‌سازد تنها وابسته به مشتریان فعلی خود نباشد، دامنه مشتریان خود را افزایش بخشیده و درآمدهای بیشتری را از محل مشتریان جدید تحصیل نماید.

بهبود در به­کارگیری سرمایه: به دست آوردن اطلاعات ریسک‌های اصلی، به مدیریت اجازه می‌دهد بـا اثربخـشی نیازهـای کلـی سرمایه را ارزیابی کند و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. برای مثال، الزامات سرمایه­ای یک موسـسه مـالی متأثر از قـوانین و مقررات جدید افزایش می‌یابد، مگر اینکه مدیریت سطوح ریسک‌های اعتبـاری و عملیـاتی و مـرتبط بـا نیازهـای سـرمایه­ای را محاسبه نماید. شرکت ریسک را بر اساس بهای تمام‌شده ایجاد سیستم جدید پیش روی هزینه سرمایه اضافی مورد ارزیـابی قـرار می‌دهد و تصمیم آگاهانه اتخاذ می‌نماید. در حال حاضر، مؤسسات با به‌کارگیری نرم‌افزارهای انعطاف­پذیر، بـدون نیـاز بـه منـابع سرمایه­ای جدید اقدام به محاسبات می‌نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛