عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

. نظریه های تعهد سازمانی

2-2-4-1. دیدگاه ریچرز1:

از نظر ریچرز، به عنوان یکی از اولین محقق ها درمورد کانون تعهد سازمانی، زمانی ممکن می باشد مفاهیم عمومی تعهد سازمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهدها به حساب آورد. همچنین، کارکنان

در درون سازمان می توانند تعهدهای مختلفی را با هدف ها و ارزش های گروه های گوناگون تجربه کنند. به اعتقاد ریچرز، کانون های تعهد کارکنان شامل؛ تعهد به مدیریت عالی، سرپرست ها، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان می باشد و کارکنان می توانند با در نظر داشتن درجه انطباق هدف ها و ارزش های اشان با کانون به گونه متفاوتی متعهد شوند(شیان، چن و همکاران2، 2003، ص 313).

  1. Reichers
  2. Shian, Chen,C et al

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

37

2-2-4-2. دیدگاه بکر و بیلینگس1:

بکر و بیلینگس، برای طبقه بندی کانون های تعهد فرق قائل شدند بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که اغلب متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان می باشند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آنها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند. آغاز افرادی که تعهد کمی هم به گروه های کاری و سرپرست ها و هم به مدیریت ارشد و سازمان داشتند که به آنها عنوان بی تعهد دادند. برعکس، افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی داشتند،‌ متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه، افرادی هستند که به گونه کامل به سرپرست و گروه کاری

خود متعهد هستند، اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند و به عنوان افراد متعهد جزیی(محلی) در نظر گرفته می شوند و کسانی که به گونه کامل به مدیریت ارشد و سازمان متعهد هستند، اما به سرپرست و گروه کاری خود متعهد نیستند که به آنها افراد متعهد کلی(جهانی) می گویند. بکر و بیلینگس، در مطالعه روی یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ دریافتند که توجه های کارکنان مرتبط با رفتارهای اشان بود. برای مثال، افراد بی تعهد(برپایه پاسخ های اشان به سوال های مختلف)، علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این چنین نبودند. آنهایی که به طورکلی(جهانی) و به گونه جزیی(محلی)، متعهد بودند بین این دو گروه نهایی قرار گرفتند. هرچند این روش تعیین تفاوت بین کانون های مختلف تعهد هنوز جدید می باشد، اما جای امیدواری می باشد که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلیه ابعاد تعهد سازمانی بهره گیری نمود(گرینبرگ2 و بار-آن، 1997).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی