عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول (مقدمه پژوهش)

مقدمه…………………………..

اظهار مسئله………………………

اهمیت و ضرورت پژوهش……………….

سوابق پژوهش……………………..

اهداف پژوهش……………………..

سوالهای پژوهش……………………

فصل دوم (مطالعه پیشینه پژوهش)

تعریف آزمون……………………..

مفهوم امتحان…………………….

انواع امتحان از نظر هدف……………

طبقه بندی آزمونهای پیشرفت تحصیلی……

سوالات استثنایی و اصول نوشتن آنها……

نکات ضروری جهت تهیه و نوشتن سوالات عینی

مقایسه سوالهای عینی و استثنایی و مزایا و محدودیتهای هر کدام…………………………..

مراحل انجام امتحان………………..

تعریف هدفهای آموزشی……………….

– منابع هدفهای آموزشی…………..

– طبقه بندی هدفهای آموزشی……….

تهیه پیش نویس طرح امتحان…………..

تاریخچه هدفها در آموزش و پرورش رسمی ایران

تحلیل و تعریف جغرافیا……………..

مطالعه چگونگی تکوین دانش جغرافیا در ایران

کلیاتی در آموزش جغرافیا……………

روشها و فنون آموزش جغرافیا…………

فصل سوم (روش پژوهش)

جامعه آماری……………………..

ابزار پژوهش……………………..

روش گردآوری داده‌ها………………..

فصل چهارم (نتایج پژوهش)……………

فصل پنجم (بحث و تفسیر)…………….

نتیجه گیری………………………

محدودیتهای پژوهش…………………

پیشنهادهای پژوهشی………………..

منابع پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟