عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش……………………….. ……………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه.. 2

1-2-اظهار مسئله……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

1-4-فرضیات پژوهش.. 5

1-5-سؤالات پژوهش.. 6

1-6-اهداف پژوهش.. 6

1-6-1-اهداف فرعی.. 6

1-7-قلمرو پژوهش.. 7

1-7-1-قلمرو مکانی پژوهش.. 7

1-7-2-قلمرو زمانی پژوهش.. 7

1-7-3-قلمرو موضوعی پژوهش.. 7

1-8-ساختار فصول پایان‌نامه.. .. 7

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… ……………… 8

2-1-مقدمه.. 9

2-2-ارزش و عدم قطعیت.. 9

2-3-ریسک و انواع آن.. 14

2-3-1-تعریف ریسک.. 14

2-4-ارزیابی ریسک.. 18

2-4-1-زمینه ارزیابی ریسک.. 19

2-4-2-ریسک ذاتی و باقیمانده.. 20

2-4-3-منابع اطلاعاتی.. 21

2-4-4-چشم‌انداز.. 23

2-4-5-فنون ارزیابی.. 24

2-4-6-فنون کمی ارزیابی ریسک.. 24

2-5-ارزیابی ریسک زیست‌محیطی……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 26

2-5-1-روش‌های ارزیابی ریسک زیست‌محیطی.. 29

2-5-1-1-روش مطالعه عملیات و خطر.. 30

2-5-1-2-تجزیه‌وتحلیل اثرات و حالات شکست.. 30

2-5-1-3-تجزیه‌وتحلیل چه می گردد اگر؟.. 31

2-5-1-4-تجزیه‌وتحلیل درخت خطا.. 32

2-5-1-5-تجزیه‌وتحلیل خطرات خطا و تجزیه‌وتحلیل خطرات کارکردی.. 33

2-5-1-6-واکاوی درخت رویداد.. 33

2-5-1-7-تجزیه‌وتحلیل خطرات سیستم و زیرسیستم.. 34

2-5-1-8-واکاوی مقدماتی خطر.. 34

2-5-1-9-تجزیه‌وتحلیل اثر و پیامدها.. 35

2-5-1-10-درخت ریسک و پایش مدیریتی.. 35

2-5-1-11-ردیابی انرژی و تجزیه‌وتحلیل حفاظ‌ها.. 36

2-5-1-12- ویلیام فاین. 36

2-6-پیشینه پژوهش.. 37

فصل3 : روش پژوهش…………………………….. ……………………………………………………………………………………. 42

3-1-مقدمه…………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 43

3-2-روش پژوهش.. 44

3-3-روشها و ابزار جمعآوری اطلاعات.. 46

3-4-نمودار فرآیند پژوهش.. 46

3-5-جامعه و نمونه آماری.. 48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6-سوالات و فرضیههای پژوهش.. 48

3-7-تشریح آزمونهای آماری پژوهش.. 49

3-7-1-آزمون شاپیرو-ویلک.. 50

2-7-3-آزمون تی تک نمونهای…………………. ………………………………………………………. 51

3-7-3-آزمون علامت.. 52

3-7-4-تشریح روش آنتروپی شانون.. 53

3-8-اختصار فصل.. 55

فصل4: تجزیه‌وتحلیل دادهها……………………… ………………………………………………………………… 56

4-1-مقدمه.. 57

4-2-آمار توصیفی.. 58

4-2-1-توصیف داده‌های جمعیت شناختی.. 58

4-2-1-1-مطالعه متغیر جنسیت.. 59

4-2-1-2-مطالعه متغیر وضعیت تأهل.. 60

4-2-1-3-مطالعه متغیر سن.. 61

4-2-1-4-مطالعه متغیر سطح تحصیلات.. 62

4-2-1-5-مطالعه متغیر وضعیت درآمد.. 63

4-2-1-6-مطالعه متغیر سابقه کاری.. 64

4-3-آمار استنباطی.. 65

4-3-1-آزمون فرضیه‌های پژوهش.. 65

4-3-1-1-آزمون فرض نرمال بودن متغیر……………………. ………………………………………………… 65

4-4-فرضیه‌های پژوهش.. 66

4-4-1-رتبه بندی هریک از عوامل با بهره گیری از تکنیک آنتروپی   72

فصل5: نتیجه‌گیری و بحث………………………… ……………………………………………………………………….. 75

5-1-مرور کلی پژوهش.. 76

5-2-نتیجهگیری و پیشنهاد‌های پژوهش.. 77

5-3-محدودیتهای پژوهش.. 79

منابع و مآخذ………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 80

پیوست      88

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛