عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: تعاریف رسمی ارائه‌شده از مفهوم ریسک.. 16

جدول ‏2‑2: ابعاد اصلی خطرات شناخته‌شده یک فعالیت ریسکی معین   17

جدول ‏4‑1: داده‌های جمعیت شناختی.. 58

جدول ‏4‑2:  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 59

جدول ‏4‑3:  توزیع فراوانی پاسخگویان بر وضعیت تأهل.. 60

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر سن.. 61

جدول ‏4‑5: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات.. 62

جدول ‏4‑6 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب درآمد.. 63

جدول ‏4‑8: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات.. 64

جدول ‏4‑9: نتایج آزمون شاپیرو-ویلک متغیرهای موردبررسی.. 66

جدول ‏4‑10: رتبه بندی عوامل موثر در ریسک های آزادراه کنارگذر شمالی مشهد.. 73

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست نمودار

نمودار ‏4‑1: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت   59

نمودار ‏4‑2: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل   60

نمودار ‏4‑3: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب سن   61

نمودار ‏4‑4: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات   62

نمودار ‏4‑5: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد   63

نمودار ‏4‑7: نمودار میله‌ای درصد فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کاری   64

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛