عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

– خانوار در واحد مسکونی

یکی دیگر از سنجه‌های مورد مطالعه می‌تواند خانوار در واحد مسکونی قلمداد گردد. هرچند این بحث به مباحث جمعیتی کمتر ارتباط پیدا می کند و بیشتر در مباحث کالبدی و مسکن مورد توجه می باشد، اما از آنجا که در روش برآورد جمعیت به داشتن برآوردی از این سنجه نیز نیاز می باشد، داشتن تصویری از وضع موجود و تحولات آن خالی از لطف نخواهد بود.

براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 در این سال 32909 واحد مسکونی در منطقه 4 وجود داشته می باشد. بدین ترتیب در سال 1375 در هر واحد مسکونی موجود در منطقه 4 معادل 2/1 خانوار سکونت داشتند. این سنجه در شهر شیراز معادل 198/1خانوار در هر واحد مسکونی بود. این دو سنجه بسیار به هم نزدیک هستند و این بدین معنی می باشد که منطقه 4 در وضعیت متوسطی نسبت به شهر شیراز قرار دارد. متأسفانه آمار تعداد واحدهای مسکونی منطقه و شهر شیراز در سال 1365 در دسترس نیست و نمی‌توان مقایسه زمانی انجام داد.

مطالعه خانوار در واحد مسکونی در محلات منطقه نشان می‌دهد که محله 16 با خانوار در واحد مسکونی 34/1 خانوار در هر واحد مسکونی بیشترین خانوار در واحد مسکونی را دارد. پس از این محله، محله 15 با 29/1 خانوار و محله 5 با 28/1 خانوار در هر واحد مسکونی قرار دارد. پیش روی محله 11 و 21 هرکدام با 1 خانوار و محلات 12 و 14 با 13/1 خانوار در هر واحد مسکونی کمترین خانوار در واحد مسکونی را دارند. نقشه شماره 2 خانوار در واحد مسکونی منطقه 4 را در محلات نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی