عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

چکیده————————————————————————1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه———————————————————————— 3

1-1    اظهار مسئله—————————————————————-4

2-1 اهمیت موضوع     ————————————————————5

3-1 اهداف پژوهش—————————————————————-7

4-1 فرضیه پژوهش—————————————————————-7

5-1 روش پژوهش—————————————————————-8

6-1 متغیرهای پژوهش————————————————————–8

7-1 قلمرو پژوهش —————————————————————-9

8-1  تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ———————————————10

فصل دوم :ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

مقدمه————————————————————————13

1-2- پیشینه پژوهش————————————————————-13

1-1-2- مطالعه اجمالی صنعت گردشکری ایران و جهان از گذشته تاکنون————————-13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2- تاریخچه سفر و گردشگری در ایران———————————————15

3-1-2- مطالعه دیدگاهها———————————————————17

2-2- مبانی نظری—————————————————————23

1-2-2 مفاهیم گردشگری———————————————————-23

2-2-2 شناخت اثرات گردشگری—————————————————-24

1-2-2-2 اثرات اقتصادی———————————————————-24

2-2-2-2 اثرات فرهنگی و اجتماعی————————————————–24

3-2-2-2- اثرات سیاسی———————————————————-26

4-2-2-2 اثرات گردشگری بر محیط فیزیکی———————————————28

3-2 ساختارها و راهکارهای توسعه گردشگری——————————————–29

1-3-2- مدیریت استراتژیک گردشگری————————————————29

2-3-2- مدیریت توسعه منابع انسانی————————————————–30

3-3-2- مدیریت بازاریابی———————————————————31

4-3-2- مدیریت دستگاه دولتی امور گردشگری——————————————-33

5-3-2- مدیریت توسعه محصول—————————————————–33

6-3-2- مدیریت اطلاع رسانی——————————————————36

4-2- چارچوب نظری پژوهش——————————————————-39

5-2- مطالعه تطبیقی————————————————————-41

6-2-صنعت گردشگری مالزی——————————————————-45

7-2 صنعت گردشگری ایران——————————————————–55

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه ———————————————————————–60

1-3 – روش پژوهش————————————————————–61

1-1-3-  مطالعه تطبیقی———————————————————–61

1-1-1-3- معیار انتخاب کشورها—————————————————-61

2-1-1-3- الگوهای مطالعه تحقیقی—————————————————62

2-1-3- مطالعه پیمایشی———————————————————–62

1-2-1-3- جامعه آماری—————————————————–63

2-2-1-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه—————————————63

3-2-1-3- متغیر های پژوهش————————————————–64

4-2-1-3- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها ———————————–65

1-4 -2-1-3- پرسشنامه—————————————————-65

2-4-2-1-3 نحوه امتیازبندی پرسشنامه و مقیاس داده ها ——————————68

3-4-2-1-3-  روایی و پایایی ابزار گردآوری————————————–69

5-2-1-3روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————-70

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه———————————————————————-74

1-4- مشخصات جامعه آماری——————————————————75

2-4- توزیع فراوانیسطح اختلاف اقدامات توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه—————80

3-4- توزیع فراوانیدرجه اهمیت و اختلاف سطح ساختارها و راهکارهای آن در توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه ———————————————————–103

4-4- تجزیه و تحلیل سطح راهکارها و اقدامات بر اساس معیارهای سه گانه——————–112

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه——————————————————————–117

1-5- نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی———————————————–118

2-1-5- نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی——————————————–119

2-5- پیشنهادات پژوهش ——————————————————-120

3-5- پیشنهادات جهت محققین آینده———————————————-121

فهرست منابع و ماخذ———————————————————123

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران