عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

صنعت گردشگری ایران

 

تعدادگردشگران ورودی از 25 میلیون نفر در سال 1950 به 277 میلیون نفر در سال 1980، 438 میلیون نفر در سال 1990، 681 میلیون نفر در سال 2000 و 880 میلیون نفر درسال 2010 افزایش یافته می باشد و انتظار می رود این تعداد در سال 2020 ، 6/1 میلیارد نفر برسد.

با وجود کاهش تعداد گردشگران ورودی در سال 2009 به علت وقوع بحران اقتصادی ، نرخ رشد متوسط تعدادگردشگران از سال 2000 تا پایان سال 2009 معادل 30درصد بوده می باشد . در این بین سهم کشورهای در حال توسعه و نوظهور از تعداد گردشگران ورودی از 32 درصد در سال 1990 به 47 درصد در سال 2010 افزایش یافته می باشد که این خود بیانگر ظهور مقاصد گردشگری جدید در سطح جهان و توسعه گردشگری در این دسته از کشورها می باشد. این در حالی می باشد که سهم ایران از توسعه گردشگری در مقایسه با سایر کشورهای مشابه چندان مطلوب به نظر نمیرسد به گونه ای که بر اساس آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری(WTTC)  پیش بینی میشود که در طول دهه آینده صنعت گردشگری ایران از نظر شاخص های رشد ارزش افزوده سهم از تولید ناخالص داخلی ، نسبت اشتغال ، نسبت سرمایه گذاری و نسبت صادرات با کاهش مواجه گردد. در حالی که پیش بینی میشود در همین فاصله زمانی شاخص های مذکور در منطقه خاور میانه روبه بهبود باشد.

با این وصف نظاره میشود که رقابت بین المملی برای جذب گردشگران خارجی در طول دهه اینده بسیار بیشتر از گدشته خواهد بود و فقدان یک راهبرد عملی در این زمینه چیزی غیر از تضعیف صنعت گردشگری و عدم بهره گیری از فرصت های بالقوه ای که در این صنعت هست در پی نخواهد داشت. بر این اساس به ارزیابی صنعت گردشگری در کشور می پردازیم.

الف : ارزیابی اندازه قابلیت در آمدزایی صنعت گردشگری

همان گونه که تصریح گردید صنعت گردشگری از توانایی ها و قابلیت های زیادی برای توسعه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برخوردار می باشد. صنعت گردشگری به واسطه ارتباط زیادی که با دیگر فعالیتهای اقتصادی دارد، منابع قابل توجهی را برای کل اقتصاد فراهم آورد. فعالیتهای مربوط به حمل و نقل ، هتلداری و صنایع دستی و رستوران ها مانند مواردی هستند که با توسعه صنعت گردشگری ( چه از بعد جذب گردشگران خارجی و چه از افزایش سفرهای گردشگران داخلی ) از رونق خوبی برخوردار خواهند گردید.

از طرف دیگر مطالعات انجام شده نشان داده اند قدرت درآمد زایی صنعت گردشگری برای عوامل تولید در ایران بعد از صنایع فلزات در رتبه دوم قرار دارد. به این ترتیب اثرات رونق سرمایه گذاری در صنعت گردشگری هم در بعد سود آوری وطرح های سرمایه گذاری و هم در بعد اقتصاد ملی قابل تعریف می باشد.

از لحاظ بخش ، بیشترین سهم از در آمد ایجاد شده در اثر توسعه صنعت گردشگری به ترتیب نصیب هتلها ، رستوران ها ، صنایع پوشاک و چرم و کشاورزی خواهد گردید. از لحاظ سهم عوامل تولید از در آمد حاصل از توسعه گردشگری در فعالیت هتل و رستوران 47 درصد مربوط به سود سرمایه و 14 درصد مربوط به نیروی انسانی می باشد. این شاخص ها به خوبی گویای مزیت صنعت گردشگری کشور برای سرمایه گذاری می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران