عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 صورت سوالهای انشایی:

صورت سوالهای انشایی را خیلی واضح و مشخص بنویسید از ابهام در اظهار سوالات و نیز کلی گویی و نامشخص نوشتن مطالب بپرهیزید.

د- در تهیه سوالات انشایی، از کاربرد کلمات «چه کسی»، «چه وقت»، «کجا»، و غیر از اینها خودداری کنید. این کلمات تنها معلومات را می سنجند. به جای این کلمات، بهتر می باشد از کلمات «چرا»، «چگونه»، «تبیین دهید»، «مقایسه کنید»، و از این قبیل بهره گیری کنید. کلمات اخیر بیشتر قدرت استدلال و درک یادگیرنده را می سنجند.

6- در سوالاتی که برای سنجش توانایی ارزشیابی آزمون شونده تهیه می شوند از موقعیتهای بدیع و تازه بهره گیری کنید. از آنجا که هدف سوالات انشایی گسترده پاسخ اندازه گیری توانایی پاسخ دهنده در کاربرد مواد آموخته شده و سازمان دادن مطالب می باشد، بایستی سئوال طوری طرح گردد که آزمون شونده در موقعیتی تازه قرار بگیرد تا بتواند کاربرد آموخته های خود را در جایگاه جدید و همچنین سازمان دادن اطلاعات خود را نشان دهد. کوشش نکنید سئوال را طوری بنویسید که آزمون شونده بتواند مطالب حفظ کرده کتاب درسی یا سخنرانیهای معلم را در جواب آن بنویسد.

7- سوالات مربوط به مطالب و عقاید بحث انگیز بایستی از آزمون شونده بخواهد تا شواهد لازم برای مستند کردن عقیده انتخابی را اظهار کند، نه این که از او خواسته گردد تا صرفاً عقاید شخصی خود را تبیین دهد. این گونه سوالات بایستی به گونه صریح روشن کند که پاسخ دهنده هر موضع فکری را که انتخاب می کند آن را با در نظر داشتن علت های و شواهد علمی و منطقی پشت بندی کند و به صرف این که او نظر خاصی را می پسندد نباید جوابش مورد پذیرش قرار گیرد.

8- به پاسخ دهندگان حق انتخاب چند سئوال را از میان تعدادی سئوال ندهید. بهتر می باشد از همه پاسخ دهندگان بخواهید تا تمامی سوالات را پاسخ دهند. این وضع به شما اجازه خواهد داد تا با کاربرد ملاکی یکنواخت به تصحیح اوراق بپردازید. و پاسخها را بهتر با یکدیگر مقایسه کنید. تنها در مواردی که هدف سوالات اندازه گیری اندازه یادگیری نیست، بلکه مقصود آزمون کننده صرفاً اندازه گیری مهارت پاسخ دهندگان در نوشتن و پروراندن مطالب می باشد، دادن حق انتخاب تعدادی سئوال از میان سوالات ممکن می باشد مفید باشد. از آنجا که یکی از معایب عمده سوالات انشایی، عدم نمونه گیری درست آنها از آموخته های دانش آزموان و دانشجویان می باشد، و از آنجا که در موقع دادن حق انتخاب به پاسخ دهندگان آنها سوالاتی را جواب می دهند که آمادگی بیشتری برای آنها دارند، دادن حق انتخاب به پاسخ دهندگان، مشکل نمونه‌گیری را شدیدتر می کند و نتایج آزمون را بیشتر مخدوش می سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟