عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مواد آموزشی

بی تردید کتابهای درسی و مواد آموزشی، خواه ناخواه، همواره اثر قاطعی بر آموزش و پرورش داشته و دارد. ساختار موجود دانش بشر در چارچوب هر ماده درسی نکته‌ای می باشد که در تعیین هدفهای درسی بایستی به آن توجه گردد. یافته های جدید مباحث مختلف علوم، ساختها و مفاهیم، پیوسته رو به افزایش می باشد. این یافته ها بایستی مشخص و در فرآیند برنامه ریزی درسی جدید مورد توجه قرار گیرد. اگر یک برنامه آموزشی برحسب مواد درسی سازمان یافته و مطالب مربوط به هر ماده درسی تهیه شده باشد، آغاز لازم می باشد هدفهای عمده آموزشی مشخص گردد. این هدفها مشخص کننده محدوده وسیع رفتارهای گروهی می باشد که بایستی در قالب هدفهای اختصاصی برنامه های درسی تعریف گردد تا بتواند به صورت رهنمودی برای تهیه مطالب و وسایل آموزشی مورد بهره گیری قرار گیرد.

کمال مطلوب آن می باشد که همه مواد درسی برحسب تغییرهائی که ایجاد آنها در دانش آموز، مورد نظر برنامه می باشد مرتب گردد. بدون تعیین صریح مجموعه هدفهای مورد نظر و مشخص کردن آنها، برنامه درسی چیزی غیر از تعبیرها و هنرنمائی سازنده آن نخواهد بود. هر برنامه درسی و هر مجموعه از مواد آموزشی بایستی منعکس کننده بینشها، مهارتهای خاص و ویژگیهای طراح آن باشد.

اما این برنامه ها بایستی چنان طرح شده باشد که نوع خاصی از آموزش را به گروه معینی از شاگردان تعلیم بدهد. تعیین صریح محتوا و هدفها به نوبه خود روشن می‌سازد که برنامه متضمن چه چیزهائی هست و به تحقق چه چیزهائی توجه دارد. البته ساختار و روشهای پژوهش، اصول و اطلاعات هر رشته، تا حدودی از عوامل تعیین کننده مطالبی می باشد که در یک موضوع درسی بایستی آموخته گردد، اما برای تعیین جنبه هائی از موضوع که بایستی در برنامه آموزشی گنجانده گردد لازم می باشد با متخصصان آن موضوع نیز مشورت کافی به اقدام آید. زیرا نظر مربیان درمورد آموزش یک موضوع درسی به گروهی از شاگردان، مشابه نظر متخصصان آن موضوع نیست و بواقع ممکن می باشد بین این دو نظر تفاوت بسیار وجود داشته باشد.

یک مربی قبل از هر چیز به تشخیص و سازمان دادن جنبه هائی از یک موضوع درسی که به تشخیص او برای یادگیرندگان یک گروه سنی با سطح توانائی معین و مجموعه ای مشخص از نیازها و رغبتها مناسب باشد، علاقه مند می باشد. اما متخصصان بیشتر به نفس تخصص می اندیشند و به تربیت متخصص در آن زمینه علاقه بیشتری دارند.

مسئولان تهیه برنامه های آموزشی بایستی حتماً نظر کارشناسی متخصصان را بخردانه در برنامه ریزی آموزشی خود بکار بندند. بی توجهی تدوین کنندگان برنامه نسبت به این مساله، موجب تدوین برنامه هائی خواهد گردید که هم از ارضاء نیازهای یادگیرندگان و هم از برآوردن نیازهای جامعه بزرگتر عاجز خواهد بود. هدفها بایستی آن چنان انتخاب گردد که به احتمال قوی حداکثر انعطاف پذیری را به فرد بدهد تا او بتواند انواع گوناگون تصمیمهای مهم را در زندگی خودش اتخاذ نماید. اگر آموزش و پرورش را واقعاً پیشرفت و تکامل بدانیم، هدفها بایستی چنان برگزیده گردد که دامنه پیشرفتها و تکاملهای ممکن را تا آخرین درجه وسعت بخشد. به گفته ولف (1990) تأثیر تصمیم گیری برنامه ریزان را نه می توان به یک گروه واحد محول نمود و نه گروهی واحد می تواند این تأثیر را غصب کند، خواه متخصصان موضوعات درسی باشند، خواه کارشناسان یا متخصصان رشد، و یا هر گروه دیگر. طراحان برنامه های آموزشی همواره بایستی سلطه خود را بر فعالیتهای خویش حفظ کند (همان منبع).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید