عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

– پراکنش جمعیت در منطقه

پراکنش جمعیت در سطح منطقه 4 و در هرکدام از محلات و حتی حوزه‌های آماری متعادل نبوده می باشد. هرچند مساحت محلات و حوزه‌های آماری با یکدیگر برابر نیستند و بخشی از اختلاف جمعیتی ناشی از این موضوع می باشد، لیکن بخش عمده‌ای از اختلاف پراکنش جمعیت ناشی از ساخت و ساز در بخشی از منطقه و وجود اراضی بایر در بخشی دیگر می باشد. مطالعه بهتر این امر با مطالعه تراکم و تحولات آن صورت خواهد گرفت. اما در هر حال بویژه در تقسیم بندی محلات که اینک به عنوان محدوده‌های فعالیت یاوران شورا به عنوان بخشی از مدیریت مشارکتی محلات محسوب می شوند، این توزیع بسیار مهم می باشد. در واقع حتی با فرض تفاوت در مساحت محلات، تفاوت در سهم جمعیتی محلات به این معنی می باشد که شورا در یک محله پاسخگوی جمعیت بسیار بیشتری نسبت به محله دیگر می باشد. این امر می‌تواند ما را به نقد و مطالعه تقسیم‌بندی محلات هدایت کند که در گزارش‌های دیگر بیشتر به آن پرداخته می گردد. به هر حال مطالعه پراکنش جمعیت در محلات منطقه نشان می‌دهد که محله 1 با اختصاص 06/12 درصد جمعیت به خود بیشترین سهم جمعیتی منطقه را دارد. محله 17 با 94/9 درصد و محله 14 با 78/8 درصد در مکان‌های بعدی قرار دارند. پیش روی محله 11 و 21 کمترین سهم جمعیتی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی