عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل طریقه رشد جمعیت منطقه (75-1365) و پهنه‌بندی منطقه براساس آن

منطقه 4 شهرداری شیراز یکی از مناطق 8 گانه ‌شهر شیراز می باشد که در جنوب‌غربی این شهر واقع شده می باشد. این منطقه در سال 1369 به عنوان یک منطقه مستقل شهرداری شیراز ایجاد شده می باشد و پیش از آن جزء منطقه 1 شهرداری شیراز بوده می باشد. این منطقه با مناطق 1 در شمال‌ و 5 در شرق همجوار می باشد. در این بخش به مطالعه ویژگیهای جمعیتی منطقه 4 خواهیم پرداخت. برای این مقصود از اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 و 1365 بهره خواهیم برد.

از آنجا که شهر شیراز در سال 1365 تنها دارای دو منطقه شهرداری بوده می باشد و آمار تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز به تفکیک دو منطقه هست و از سوی دیگر به دلیل تحولات بسیار زیاد در محدوده مناطق شهرداری شیراز، امکان بازسازی جداول تفصیلی برای هر کدام از مناطق میسر نیست، تنها با اتکا بر نتایج اطلاعات حوزه و بلوک سال 1365 که اطلاعات بسیار محدودی را در خصوص شمار جمعیت به تفکیک مرد و زن، شمار جمعیت در گروه‌های سنی کمتر از 5 سال، 5 تا 18 سال و بیش از 18 سال ارائه می‌دهد، به مطالعه جمعیت سال 1365 خواهیم پرداخت و از بحث تفصیلی گروه‌های سنی این سال اجتناب خواهیم نمود. اما چنین مشکلی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 وجود ندارد و در این سال به صورت کامل بحث خواهیم نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی