عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های پژوهش

در این مطالعه به روش پیمایشی آغاز متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل،وابسته و … که تصور می گردد در پاسخ و حل مسئله پژوهش تأثیر دارند شناسایی می شوند. در این روش برای یافتن راه حلهای مسئله آغاز بایستی مسئله را شناسایی نمود و سپس متغیرهایی را که در مسئله تأثیر دارند را معین نمود تا شبکه ارتباطات بین متغیرها به درستی بنا گردد. متغیر کمیتی می باشد که در دامنه ای معین می توان از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد می کند. پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و محقق آن را بنا به هدف پژوهش خود کنترل، دستکاری یا نظاره می کند و در بعضی مواقع متغیر نمادی می باشد که اعداد و ارزشهایی به آن منتسب می گردد.

  • متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت می باشد که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می گردد و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد. در این پژوهش متغیر مستقل به گونه کلی ساختارها و راهکارهای آن در توسعه گردشگری می باشند که به گروههای بازاریابی و تبلیغات ، خدمات تسهیلات گردشگری، اطلاع رسانی و رسانه ای ، منابع انسانی،زیرساختها ، اصلاحات ساختاری ،سیاست گذاری و اقدامات قانونی تقسیم می کردند. هر گروه به نوبه خود متغیرهایی را در بردارند .

متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن می باشد. به عبارت دیگرمتغیری اصلی می باشد که در قالب یک مسئله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد . با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و با شناسایی عوامل موثر برآنمی توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مسئله شناخت. متغیر وابسته در این پژوهش  توسعه صنعت گردشگری می باشد . با بکارگیری ساختارها و راهکارهای آن در توسعه گردشگری درصدد انگیزه لازم جهت افزایش تعداد گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد در این صنعت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران