عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیرمالی درنتیجه انجام یک کار.»

در تحقیقی که توسط ویلک (1990) انجام گردید، 10 تعریف رسمی متمایز در مورد مفهوم ریسک انجام‌شده که اختصار آن در جدول ‏2‑1 آورده شده می باشد.

جدول ‏2‑1: تعاریف رسمی ارائه‌شده از مفهوم ریسکعلاوه بر این، تحلیل‌های نظری دیگری نیز پیرامون فعالیت‌ها و وضعیت‌های ریسکی هست. این تحلیل‌ها نیز شاخص‌هایی را به دست می‌دهند که به هنگام مطالعه یک وضعیت ریسکی به سیاست‌گذاران توصیه می گردد در نظر بگیرند.

پوول و کلین (1996) طی پژوهش نظری و عملی خود فهرستی از ابعاد اساسی ریسک‌های شناخته‌شده مربوط به یک فعالیت یا یک وضعیت را فراهم کرده‌اند که در جدول ‏2‑2 آورده شده می باشد. با بهره گیری از این ابعاد شناسایی‌شده، می‌توان تشخیص داد که چرا یک فعالیت یا وضعیت را ریسکی می‌شناسیم. نیز به کمک آن‌ها می‌توان وضعیت مزبور را به‌گونه‌ای عوض کرد که خطرنا‌ک‌تر و یا ایمن‌تر از وضعیت قبل خود باشد.

یکی از معضلات در این پژوهش این بود که گروه‌های مختلفی از پاسخ‌گویان وزن‌های متفاوتی به هر یک از این ابعاد می‌دادند و درنتیجه قضاوت‌هایشان نسبت به اندازه ریسکی بودن این ابعاد متفاوت بود. این مسئله مربوط به طرز تلقی‌های گروهی نسبت به مزایای مورد انتظار از یک فعالیت ریسکی معین می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛