عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه کوپر1:

کوپر مدل هوش هیجانی را به شکل چهارگانه ارائه کرده می باشد که شامل؛ سواد هیجانی، عمق و ژرفای هیجانی، تناسب با صلاحیت هیجانی و معجزه هیجانی(قدرت کیمیاگری هیجانی) می باشد. در مدل کوپر هوش هیجانی از حیطه تجزیه و تحلیل روانشناسی به حیطه شناخت، استدلال و کاربرد مستقیم وارد شده و چهار اصل هوش هیجانی عبارت می باشد از:

1- زمینه هیجانی: از طریق صداقت هیجانی، انرژی، آگاهی، واکنش، مسئولیت و ایجاد ارتباط، جایگاهی برای اعتماد و تأثیر فردی به وجود می آید.

2- صلاحیت هیجانی: قابلیت، اعتماد و انعطاف پذیری را در فرد به وجود می آورد و موجب افزایش حداکثر طیف ظرفیت، اعتماد و کنترل مشاجرات و کاهش نارضایتی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3- ژرفای هیجانی: فرد برای تنظیم کار و زندگی با هدف و قابلیت منحصر به فردی آشنا می گردد و در راه

 

  1. Koper

18

بازگشت با صداقت، تعهد و مسئولیت همراه خواهد گردید که موجب اثرپذیری فرد می گردد.

4- معجزه هیجانی: استعدادهای خلاق فرد پرورش می یابد تا با آمادگی بیشتری از فرصت ها بهره مند گردد، کوشش بیشتری نماید و بتواند بر مشکل های رفتاری چیره گردد(سبحانی نژاد و یوزباشی، 1387) (نمودار2-2).

 

نمودار2-2. مدل چهارگانه هوش هیجانی کوپر

2-1-3-3. دیدگاه می یر و سالووی:

می یر و سالووی(2000)، معتقد هستند که افراد به شیوه های متفاوتی با احساس ها و هیجان های خود کنار می آیند. آنها هوش هیجانی را به عنوان شکلی از هوش اجتمایی به کار بردند که شامل؛ توانایی کنترل احساس های خود و دیگران و بهره گیری از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و اقدام می باشد. هوش عاطفی در محیط کار از پنج بُعد تشکیل شده می باشد:

1- خودآگاهی: افرادی که درجه بالایی از خودآگاهی دارند با خود و دیگران صادق هستند و می دانند

که چگونه احساس آنها بر خودشان و سایر مردم و عملکرد شغلی اشان تأثیر می گذارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی