عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی هدفهای آموزشی

برای هدفهای آموزشی به وسیله پژوهشگران یا سازمانهای پژوهشی مختلف، طبقه بندیهای گوناگونی ارائه شده که بیشتر آنها از کارهای تحلیلی و مهم. بی-اس-بلوم[1] (1956) استاد دانشگاه شیکاگو اقتباس گردیده می باشد. هدفهای تربیتی براساس این طبقه بندی به سه حیطه شناختی[2]، انفعالی[3] و روانی- حرکتی[4] تقسیم می گردد.

حیطه شناختی به گونه کلی دانش، توانائیها و مهارتهای عقلانی را شامل می گردد. حیطه انفعالی به رغبت، انگیزش و طرز فکر ارتباط دارد. حیطه روانی- حرکتی با مهارتهائی سر و کار دارد که جنبه روانی و بدنی هر دو را در بر می گیرد. زیرا اکثر هدفهای تربیتی در دوره های دبیرستان و رده های بالاتر در قلمرو حیطه شناختی می باشد و به گونه کلی هدفهای مربوط به این حیطه بیشتر مورد اندازه گیری قرار می گیرد، لذا طبقه بندی معروف بلوم و همکاران او به نام طبقه بندی هدفهای تربیتی[5] در حیطه شناختی را که در زمینه تست های تربیتی دارای شش قلمرو عمده زیر می باشد، به اختصار تبیین می دهیم.

1- دانش

2- فراگیری

3- کار بستن

4- تجزیه و تحلیل

5- ترکیب

6- ارزشیابی

این شش طبقه مثل اینکهً همه انواع توانائیهائی را که به گونه معمول به عنوان ابزار با ارزش در تعلیم و تربیت بشمار می آید در بر می گیرد. اما وظیفه هر معلم یا مدیر آموزش موسسه فرهنگی ایجاب می کند طبقه هائی از هدفهای آموزشی را که متناسب با آموزندگان بخصوصی باشد مورد بهره گیری قرار داده تفسیر یا جایگزین نماید (هومن، 1371، ص 48).

[1] . B.S.Bloom

[2] . Cognitive Domain

[3] . Affective

[4] . Psychomotor

[5] . Taxonomy of Educational Objectives

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟