عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

اولین اقدام در انتخاب پاسخ دهندگان به پیمایش، تعریف و شناسایی جامعه هدف می باشد. جامعه آماری عبارت می باشد ازمجموعه ای از افراد،اشیاء و … که حداقل در یک صنعت مشترک باشند.  در واقع جامعه هدف گروهی از افراد می باشد که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردارند .جامعه محدود، نوعی از جامعه آماری می باشد تعداد اعضای آن مشخص و قابل اندازه گیری می باشد. جامعه آماری این پیمایش نیز به دلیل محدود بودن کارشناس و خبرگان گردشگری از نوع محدود می باشد. پس از مراجعه به دفاتر سازمان ایران گردی و جهانگردی ، سازمان حج و زیارت و دانشگاه علامه طباطبایی که دارای رشته مدیریت گردشگری می باشد و با در نظر داشتن آمار و اطلاعات موجود در این دفاتر ، 40 نفر از کارشناسان معاونت ایرانگردی و جهانگردی، 20 نفر از دانشجویان سال آخر مدیریت گردشگری و 10 نفر از استادان دانشگاه که در زمینه گردشگری دارای تحصیلات ، سابقه کار و صاحب کتب و مقالاتی در این زمینه می باشند به عنوان جامعه آماری این پژوهش شناسایی شدند که در مجموع 70 نفر می باشند.

2-2-1-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه

نمونه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می گردد به طوری که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر می باشد. حجم گروه نمونه با حجم جامعه مادر ارتباط ای عکس دارد. بدین معنی که هر جامعه بزرگتر باشد احتمالا گزینش درصد کوچکتری از آن نیز بعنوان گروه نمونه از نظر محاسبات آماری معنی دار و قابل قبول می باشد. اما برعکس اگر حجم مجموعه مادر کوچکتر باشد برای آنکه حجم نمونه به لحاظ عملیات آماری معنی دار پذیرفتنی باشد لازم می باشد گزینش نمونه درصد بالاتری از حجم مادر را شامل گردد.

از طرفی هنگامی که این احتمال نیز هست که جامعه مادر از نظر متغیرها با عوامل مورد مطالعه ناهمگون و نامتجانس باشد لازم می باشد تا آنجا که امکان دارد حجم نمونه پژوهش بزرگتر انتخاب گردد زیرا اگر هر عضو در جامعه مادر دقیقا مشابه عضو دیگر باشد آنگاه نمونه ای با حجم یک عضو هم کافی می باشد . راسکو معتقد می باشد حجم نمونه برای جامعه های محدود زیر 100 نفر بایستی برابر با حجم جامعه باشد. از طرفی انجام پیمایش از همه اعضای جامعه هدف این امکان را به همه افراد می دهد که نظرات واقعی خود را به پژوهشگر انتقال دهند.

با در نظر داشتن نکات یاد شده می توان گفت در این پژوهش حجم نمونه برابر می باشد با حجم جامعه آماری به این ترتیب تعداد 70 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران