عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهمیت و ضرورت پژوهش :

 

در دنیای پر رقابت کنونی بهره وری و سودآوری سازمان ها به عنوان فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم ترین هدف هر سازمان را تشکیل می دهند و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های تمام بخش های جامعه را در بر گیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان بهره گیری مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون زیرا نیروی انسانی و بحث وفاداری آنان به سازمان می باشد (الله وردی و همکاران،1389).

کوشش براى بهبود و بهره گیری مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون زیرا نیروى کار، سرمایه، مواد، انرژى و اطلاعات، هدف تمامى مدیران سازمان هاى اقتصادى و واحدهاى تولیدى، صنعتى و مؤسسات خدماتى مى باشد. وجود ساختار سازمانى مناسب، روش هاى اجرایى کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضاى کار متعادل و از همه مهم تر، نیروى انسانى واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتى مى باشند که براى نیل به بهره ورى مطلوب بایستی مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و کوشش هاى هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کارى می تواند بر اندازه بهره ورى و بهبود بهره ورى به ویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنى تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره ورى بایستی در کالبد سازمان دمیده گردد که در آن میان نیروى انسانى هسته مرکزى را تشکیل مى دهد. یکى از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره ورى آن می باشد و با در نظر داشتن اینکه بشر در ایجاد بهره ورى نقشى محورى دارد، درخواست هاى او در سازمان اثرى کلیدى بجا مى گذارد. از آنجا که هیچ فرآیند تولید کالا یا خدماتی نیست که به کار بشر نیازمند نباشد و تمام تولیدات و خدمات بدون مشارکت بشر پیش نمی رود؛ پس مسئله نیروی انسانی و وفاداری او به سازمان از مسائل اصلی مدیریت سازمان می باشد (فتاحی،1390).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.