عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ریسک ذاتی و باقیمانده

مدیریت، ریسک ذاتی و باقیمانده هر دو را موردتوجه قرار می‌دهد. ریسک ذاتی، ریسکی می باشد که در یک واحد تجاری در غیاب هرگونه فعالیتی وجود داشته و مدیریت بایستی تغییرات در احتمال یا اثر آن‌ها را موردبررسی قرار دهد. ریسک باقیمانده، ریسکی می باشد که پس از واکنش مدیریت به ریسک، درنهایت باقی خواهد ماند. ارزیابی ریسک در گام نخست به ریسک‌های ذاتی می‌پردازد. یک‌بار واکنش لازم نسبت به ریسک ذاتی تدارک دیده می گردد و سپس، مدیریت به ارزیابی و مطالعه ریسک‌های باقیمانده می‌پردازد(سلجوقی؛ قاسمی و قیاسی، 1392).

برآورد احتمال و اثر عدم اطمینان نسبت به رویدادهای بالقوه از دو جنبه، احتمال وقوع و اثر رویداد موردبررسی قرار می‌گیرد. احتمال وقوع، بیانگر امکان وقوع رویداد می باشد. درحالی‌که اثر، بیانگر تأثیرات یک رویداد می‌باشد. اگرچه در بعضی از واحدهای تجاری واژه‌های مختلفی (از قبیل امکان، شدت، اهمیت، پیامد) بهره گیری می گردد، اما واژه‌های احتمال و اثر در این ارتباط از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند(کندلر و همکاران،2011). در بعضی موارد نیز واژه احتمال با ویژگی‌های کیفی از قبیل بالا، متوسط و کم همراه می‌باشد و در مواردی نیز این واژه به همراه معیارهای قضاوتی کمی از قبیل درصد، فراوانی وقوع یا سایر معیارهای کمی و عددی اظهار می گردد.

  • منابع اطلاعاتی

اغلب، احتمال وقوع و اثر ریسک بر اساس اطلاعات و تجارب گذشته برآورد می گردد که بدین ترتیب مبانی عینی‌تر نسبت به مبانی ذهنی فراهم خواهد گردید. بهره گیری از منابع اطلاعاتی داخلی و تجارب موجود گذشته واحد تجاری، فراهم آورنده اطلاعات عینی مناسب‌تری نسبت به اطلاعات کسب‌شده از سایر منابع خارجی می‌باشد و تأثیر قضاوت‌های ذهنی را کاهش خواهد داد. درهرحال، در سیستم‌های تحلیلی، با بهره گیری از اطلاعات داخلی به‌عنوان داده یا ورودی، می‌توان نتایج تجزیه‌وتحلیل‌ها را با نتایج و تجارب منابع اطلاعاتی خارج از شرکت مورد ارزیابی قرار داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛