عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات صحیح- غلط

در نوشتن و تهیه سوالات صحیح- غلط کافی می باشد نکات شماره یک تا دوازده آمده در بخش نکات مربوط به چگونگی فراهم سازی سوالات چند گزینه ای را مراعات نمود.

ج- سوالات کامل کردنی

بسیاری از نکاتی که در مورد چگونگی نوشتن سوالات چند گزینه ای بحث گردید، در نوشتن سوالات کامل کردنی نیز کاربرد دارد. مضاف بر آنها، رعایت نکات زیر ضروری می باشد.

  1. کلمه یا عبارتی که حذف می گردد، لازم می باشد از مفاهیم مهم و با ارزش جمله یا عبارت باشد.
  2. درهر سئوال کامل کردنی بیش از یک جای خالی گنجانیده نشود. زیرا، وجود چند جای خالی در یک سوال، آن را مبهم و مشکل می سازد.
  3. جای خالی نبایستی در ابتدای جمله باشد، بلکه لازم می باشد در اواسط یا اواخر جمله مقصود گردد. زیرا، نیک می دانیم که مطالب و مفاهیم با ارزش و مهم معمولاً در ابتدای جمله نمی آید.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. محل خالی در هر سئوال لازم می باشد با یک کلمه یا عبارت معین و مشخص، کامل گردد. به سخن دیگر، پاسخها نباید متعدد و یا دارای درجات مختلفی از صحت باشد. برای مثال، جمله زیر را می توان با عباراتی مانند «مشروطه خواه»، «از سلسله قاجار»، «مظفرالدین شاه» یا «ایرانی» کامل کردن که هر یک از این پاسخها دارای درجاتی از درستی می باشد:

«پادشاهی که در عصر او مشروطیت ایران اعلام گردید… بود». این سئوال را می توان به طریق زیر اصلاح نمود:

«نام پادشاهی که در عصر او مشروطیت ایران اعلام گردید… بود». ملاحظه می گردد که این جمله اخیر تنها با عبارت «مظفرالدین شاه» تکمیل می گردد.

  1. اگر در سئوال کامل کردنی کلمه حذف شده، عدد می باشد، لازم می باشد واحد اندازه گیری آن ذکر گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟