عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه :

کوشش اقتصادی بشر ها همواره در این جهت بوده که با بهره گیری حداقل از منابع در دسترس خود، حداکثر نتیجه را به اقدام آورند. اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات امروزی متأثر از همین تمایل بوده می باشد. اگر منبع را به مفهوم هر آن چیز که به گونه ای در رفع یکی از نیازهای بشری مؤثر می افتد در نظر بگیریم به سهولت متوجه درک این معنا خواهیم گردید که منابع در عین گستردگی و تنوع، از ویژگی محدودیت و کمیابی برخوردارند. پیش روی نیازهای بشر نامحدودند و هر آینه نیز بر وسعت آنها افزوده می گردد. از این رو بسیار مهم می باشد که بشر بتواند منابع کمتری را مورد بهره گیری قرار دهد و نیازهای زیادتری از خود را برطرف نماید یا نیازهای ثابتی را با منابع کمتر پاسخ­گو باشد. اهمیت این معنا کوشش های اندیشمندانه و خلاقانه آدمی را از گذشته های دور به سمت بهره برداری بهینه از منابع سوق داده و بسیاری از تحقیقات علوم نیز در چنین مسیری قرار دارند. از آنجا که در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی می باشد که در اختیار می باشد؛ در نتیجه چگونگی بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم کارایی و بازده سازمان می باشد. بهینه سازی در به خدمتگیری نیروی کار در سازمان به این معنی می باشد که بتوان با بهره گیری با مدیریت بهتر، ثمره بیشتری را با صرف منابع کمتر نیروی انسانی حاصل نمود. بهینه سازی بیش از آن که متوجه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد متوجه اصلاح و بهبود وضعیت موجود می باشد. در بهینه سازی کوشش بر این می باشد که وضعیت موجود از زاویه بهره گیری کمتر از منابع و حصول نتیجه بهتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا نواقص و کاستی های موجود شناسایی شده و به شکل علمی و با بهره گیری از دستاوردهای علوم و تحقیقات در بهسازی وضع موجود اقدام گردد.

آموزش و پرورش از ارکان مهم پیشرفت کشورهاست؛ زیرا که پایه ها و ریشه های تعلیم و تربیت نیروی انسانی خلاق، آموزش دیده و مسئولیت پذیر که سکاندار توسعه و ترقی جامعه هستند از آغاز در این دستگاه شالوده ریزی می گردد. جوانی جمعیت و رشد بالای آن در دهه های گذشته، بر تعداد و نسبت جمعیت دانش آموزی افزوده و دستگاه اصلی تعلیم و تربیت را گسترده، عظیم و پرحجم ساخته می باشد. با وجود اختصاص درصد زیادی از بودجه کشور و تعداد انبوه نیروی انسانی این وزارتخانه، بی گمان این دستگاه یکی از پر مشکلترین و پر مشغله ترین اجزاء جامعه می باشد. از جایی که کمبودها و نارسایی های این دستگاه از نظر فضاهای فیزیکی، منابع انسانی، منابع مالی، امکانات آزمایشگاهی و کمک آموزشی و … عیان و محسوس بوده و تجربه نیز تاکنون نشان داده که رفع کامل این معضلات حداقل در کوتاه مدت دور از انتظار می باشد، بسیار بجاست که بر بهره گیری بهینه و کارآمدتر از آن چیز که در اختیار می باشد تأکید گردد تا شاید از این زاویه بتوان بر معضلات به گونه نسبی فائق آمد. با در نظر داشتن گستردگی مقوله های یاد شده، از میان این عوامل تنها به اظهار اهمیت و تأثیر نیروی انسانی خواهیم پرداخت. نوشتار اخیر نیز دستاوردی در این زمینه دارد و بر این محور نگارش یافته می باشد که چگونه می توان از ظرفیت نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش به نحو بهینه و شایسته تری بهره گیری نمود و بی آن که بر تعداد کمی آنها افزود، بازدهی و ثمره بهتر حاصل نمود.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید