عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف آزمون:

آزمون وسیله ای عینی، استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود (شریفی، 1374، ص28).

در این تعریف مراد از عینی آن می باشد که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون براساس قواعدی معین و مشخص صورت گیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بی‌تأثیر می باشد، برای هر آزمون دستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا، طول مدت آزمایش، دستورالعمل های شفاهی و نحوه ارائه مثالها و روش تفسیر نمره ها تهیه می گردد (شریفی، 1374، ص 28).

مفهوم امتحان:

واژه امتحان به گونه های مختلفی تعریف شده می باشد برای مثال اف.امو.لرد[1] (1955) می‌گوید: امتحان در عبارت می باشد از تعدادی سوال[2] که به صورت گزینش تصادفی[3] از جامعه ای از سوالها تهیه می گردد. اما در این کتاب مراد از امتحان عبارت می باشد از یک وسیله یا روشی که در آن آزمودنیها، با تعدادی سوالهای همخوان و متناسب با یکدیگر مواجه می گردند، یا به انجام فعالیت های علمی وادار می شوند که در نتیجه این شرایط، و در خاتمه جایگاه، می توان از توانائیهای افراد شرکت کننده در امتحان مقایسه‌ای کمی بدست آورد(نادری،سیف نراقی، 1371،ص29).

( شریفی،1374) در تعریف امتحان می گوید: امتحان به مفهوم علمی نوعی ارزشیابی می باشد که براساس اصول معینی انجام می گیرد و تعیین اندازه تغییرات حاصل در جنبه های خاصی از رفتار شاگرد در فواصل زمانی معین و در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی.

[1] . F.M.Lord

[2] . Question

[3] . Random Selection

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید