عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اهداف فرعی
 • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
 • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
 • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
 • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • قلمرو پژوهش
  • قلمرو مکانی پژوهش

تمامی شهر مشهد به‌عنوان محدوده مکانی پذیرفته‌شده‌اند و محقق می‌بایست تحقیـق خـود را روی افراد همین جامعه صورت دهد.

 • قلمرو زمانی پژوهش

نمونه‌های این پژوهش در بهار سال 1394 جمع‌آوری گردید.

 • قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه ارزیابی ریسک زیست‌محیطی در ایران می‌باشد.

 • ساختار فصول پایان‌نامه

این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل‌شده می باشد. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل تبیین موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش، پرسش‌های پژوهش، اهداف و ضرورت‌ها و مزایای پژوهش موردبررسی قرارگرفته می باشد. فصل دوم مبانی نظری پژوهش در مورد مفاهیم متغیرهای پژوهش و همچنین پیشینه تجربی پژوهش موردبررسی قرار می‌گیرد. به دنبال آن در فصل سوم توضیحاتی درمورد روش پژوهش می باشد که در آن به جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، روش نمونه­گیری، روش‌های پایایی و روایی پرسشنامه، روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و… ارائه‌شده می باشد. در فصل چهارم، به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که توسط پرسشنامه جمع‌آوری‌شده می باشد و همچنین آزمون فرضیه‌ها پرداخته می گردد. در­نهایت در فصل پنجم به نتایج، یافته­ها، برداشت‌های حاصل از تحلیل­ها، دستاوردها و پیشنهاد‌های تحقیقات آتی اختصاص‌یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف فرعی
 • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
 • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
 • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
 • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛