عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله دوم:

بارگذاری جمعیتی برای پهنه‌های تراکمی به دست آمده از محاسبات مرحله اول

پس از آنکه پهنه‌های تراکمی در منطقه مشخص گردید اقدام به برآورد اندازه افزایش جمعیت پهنه‌های موردنظر در اثر افزایش تراکم گردید. این برآورد براساس نواحی 21 گانه برنامه‌ریزی انجام شده می باشد. بدین ترتیب که آغاز در هر ناحیه تعداد قطعات مربوط به هر یک از تراکمها (M4,M3 و …) مشخص گردید و باتوجه به تعداد واحد در طبقه و بعد خانوار، اندازه افزایش جمعیت در هر یک از نواحی تعیین گردید. جدول شماره 3 اندازه جمعیت‌پذیری هریک از نواحی 21 گانه[1] را براساس طبقه بندی تراکمی 7 گانه نشان می‌دهد.

مرحله سوم: برآورد خدمات موردنیاز جمعیت افزایش یافته و مقایسه آن با خدمات وضع موجود و برآورد کمبودها

در این مرحله پس از انجام بارگذاری جمعیتی، خدمات موردنیاز مربوط به جمعیت افزایش یافته تعیین شده می باشد. خدماتی که در این بخش جهت مطالعه ضروری بوده و در تعیین خدمات موردنیاز ملاک اقدام قرار گرفته‌اند:‌ خدمات آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، پارک و فضای سبز، ورزشی، فرهنگی ـ مذهبی و تأسیسات و تجهیزات را شامل می شوند.

در این زمینه، آغاز خدمات موجود مورد مطالعه قرار گرفت و کمبودهای وضع موجود تعیین گردید. سپس خدمات موردنیاز جمعیت افزایش یافته برآورد گردید. در مرحله بعد کمبودهای وضع موجود و خدمات موردنیاز جمعیت افزایش یافته با هم جمع شده و کمبود کل مشخص گردید. سپس ظرفیتهای موجود در سطح منطقه برای جایگزینی کمبودهاشناسایی گردید

[1] – منطقه 21 به دلیل نداشتن ساختمان مسکونی و به تبع آن جمعیت ساکن در جداول لحاظ نشده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی