عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– فراگیری یا درک

احتمالاً تمام مربیان بر این عقیده اند که آگاهی و دانش صرف فراگیران از محتوای درس کافی نیست، و فراگیری و درک آنان از مطلب و موضوع مورد تدریس دارای اهمیت بسزایی می باشد، البته در اینجا اصطلاح فراگیری یا فهمیدن به معنی محدودتری از معنی معمولی آن در نظر می باشد، و مراد از فراگیری، فهم کامل یا درک جامع پیامها نیست، بلکه فراگیری و فهمیدن در این قسمت شامل آن دست از هدفها، رفتارها یا پاسخهایی می باشد که مستلزم فهم معنی ظاهری یا تحت اللفظی پیامها یا منظورهای مستتر در هر نوع گفت و شنود می باشد. بلوم و یا رانش آنرا به سه نوع تقسیم کرده اند:

الف. ترجمه[1]: مقصود از ترجمه آنست که فراگیر بتواند گفتار یا مطلبی را به زبان دیگر، یا با اصطلاحات و واژه های دیگر و یا به شکل دیگری اظهار کند. نمونه هایی از آن به شکل هدفهای تربیتی و آموزشی عبارت می باشد از:

«توانایی ترجمه گفتار یا مطلبی طولانی به تعبیری کوتاهتر و احتمالاً انتزاعی تر.»

«توانایی ترجمه مطلبی انتزاعی به زبان ساده تر، مانند ترجمه و برگردان بعضی اصول کلی از طریق مثال و نمونه.»

«توانایی ترجمه مفاهیم نظری کلامی به شکلهای بصری یا فضائی.»

«توانایی خواندن نقشه های معماری و مهندسی.»

«توانایی فهمیدن معنی واژه ها و اصطلاحات ویژه در اشعار.»

«توانایی ترجمه نظم و نثر از زبانی به زبان دیگر.»

[1] . Translation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟