عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه

تجزیه‌وتحلیل داده­ها فرایندی چندمرحله‌ای می باشد که طی آن داده­هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع­آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده­اند، اختصار، کدبندی و دسته‌بندی و درنهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده­ها به‌مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. درواقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: آغاز تبیین و آماده‌سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه­ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و درنهایت مقایسه نتایج نظاره‌شده با نتایجی که فرضیه­ها انتظار داشتند. در این فرایند داده‌ها هم ازلحاظ مفهومی و هم ازلحاظ  تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها به عهده‌دارند. نتیجه­گیری مطلوب، حاصل تجزیه‌وتحلیل دقیق اطلاعاتی می باشد که بر مبنای سؤال اصلی پژوهش گردآوری‌شده می باشد. پس تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان بخشی از فرآیند پژوهش علمی، یکی از پایه­های اصلی هر مطالعه و مطالعه می باشد. هدف از تجزیه‌وتحلیل، درآوردن داده­ها به شکل قابل‌فهم و تفسیر می باشد. مفاهیم و ابزارهای آماری به‌صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرآیند اکثر تحقیقات را تشکیل می­دهند. تأثیر این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آن‌ها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم‌یافته‌های حاصل از مطالعه، نظاره نمود. پس در پژوهش رفتاری، روش‌های آماری چندین تأثیر مرتبط باهم اعمال می‌کنند(بازرگان، 1376).

در این فصـل برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از روش آزمون تی در صورت پارامتری بودن داده ها و آزمون علامت تک نمونه ای در صورت ناپارامتری بودن برای مطالعه فرضیات مدل بهره گیری می گردد. نظر به این­که اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌صورت غیر کمی می‌باشند، در مرحله اول این اطلاعات بایستی به اطلاعات کمی تبدیل و در مرحله بعدی این اطلاعات با بهره گیری از روش‌های آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار ­گیرند. در این فصل همراه با آمار استنباطی، آمار توصیفی داده‌های حاصل از پرسشنامه ارائه و سپس تحلیل داده­ها بر مبنای آمار استنباطی و آمار توصیفی به کمک فنون آماری مناسب به‌مقصود آزمون فرضیه­ها صورت می­گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید