عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

قلمرو پژوهش :

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش:

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمانی پرداخته می باشد و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش:

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته می باشد.

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی این پژوهش، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده می باشد.

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

1-8-1 تعاریف مفهومی پژوهش:

 

بهره ورى نیروی انسانی:

بهره ورى عبارت می باشد از به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع، نیروى انسانى و تمهیدات به طریق علمى به مقصود کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. بهره ورى در لغت به معنى قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسى به بهره ورى، با فایده بودن و سود برندگى معنا شده می باشد (پیرنیاکان،1389).

 

وفاداری کارکنان:

وفاداری کارکنان، به اندازه دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان تصریح دارد (سلطانی،1382).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.