عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش:

به گونه کلی در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیت شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیسم ، نقطه نظرهای متفاوتی در ارتباط با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها قوت گرفت. در مطالعه مقدماتی که در سال 1929 و در یک گزارش چاپ گردیده به وسیله کمیته طرح منطقه ای نیویورک و محیطهای اطراف آن در سال 1929 انجام گرفت ، کلرنس پری تئوری واحدهای خودیار را مطرح ساخت ، که دارای شش ویژگی به تبیین زیر بود:

1) شبکه های اصلی و شبکه های پر رفت وآمد نبایستی از میان بافتهای مسکونی بگذرند. چنین خیابانهائی بهتر می باشد بر محیط پیرامون و اطراف واحدهای مسکونی به وجود ایند .

2) شبکه راههای داخلی بهتر می باشد که به صورت کوچه های بن بست با وظایف سبکی که به گونه عمومی آرامش محله را بر هم نریزد طراحی و تحت ساختمان قرار گیرند . این چنین راههائی بایستی سلامتی ، آرامش و حجم کم ترافیک را به گونه متناسبی در داخل محله تامین سازند .

3) جمعیت محله های مسکونی بهتر می باشد که بر مبنای ضروریات و محدوده عملکرد یک مدرسه ابتدائی شکل گیرند ، جمعیت مبنای این تئوری در حدود 5000 نفر می باشد .

 

4) این واحدهای خودیار بهتر می باشد که به مرکزیت یک مدرسه ابتدائی که در میان فضای سبز قرار گرفته و حدود خدمات آن را محدوده و مرزهای واحد خودیار تشکیل میدهد به وجود آید .

5) حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار تقریبا 160 ایکر (هر ایکر برابر 4000مترمربع) بوده و حد تراکم جمعیت نیز ده خانوار در هر ایکر تعیین میشود. شکل واحد همسایگی بهتر می باشد به نحوی باشد که یک کودک پیش از از یک دوم مایل فاصله از واحد کسکونی خود تا مدرسه را به صورت پیاده نپیماید.  ( هر مایل برابر با 1609 متر ).

6) این واحد به وسیله تاسیسات خرید ، مراکز مذهبی ،یک کتابخانه و یک مرکز اجتماعی (محله ای ) که بهتر می باشد در نزدیکترین فاصله به دبستان قرار گیرد ، سرویس دهی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی