عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات فرهنگی و اجتماعی

مقصود از اثرات اجتماعی ، تغییراتی می باشد که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ می دهد و این نیز بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران انجام می شود . مقصود از اثرات فرهنگی ، تغییراتی می باشد که در هنر ، آداب و رسوم و معماری مردم ساکن جامعه میزبان رخ می دهد . این تغییرات بلند مدت تر می باشد و در نتیجه باعث رشد و توسعه صنعت گردشگری می شوند . از آنجائیکه نتیجه یا ره آورد صنعت گردشگری موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبان میشود ، اصطلاح اثرات اجتماعی – فرهنگ را به معنی تغییراتی بکار میبرند که در تجربه های روزانه ارزشها شیوه زندگی و محصولات هنری و فکری جامعه میزبان رخ می دهد . در جدول ( 1-2) اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری به صورت اختصار ارائه شده می باشد .

 

 

 

جدول 1-2- اثرات مثبت و منفی فرهنگی – اجتماعی  گردشگران

SUREE: PEARCE , MOSCURDO ( 1996 )

جامعه میزبان بایستی گردشگری را به عنوان یک پدیده بپذیرد ، آن را درک کند ، مزایا ، سودها و هزینه ها را محاسبه نماید و راههای خنثی کردن اثرات منفی را یاد بگیرد . مسئولان و دست اندرکاران گردشگریباید بتوانند خدمات و محصولات خود را به شیوه ای مناسب ارائه کنند تا گردشگر به همان چیزی دست یابد که انتظار آنرا دارد زیرا او با این امید به آنجا روی آورده می باشد که در نتیجه در این راه سودی حاصل می کند و باز در آینده که فرصتی به دست می اورد به دیدار آن مکان و جامعه خواهد رفت و در این بین بازاریابی می نماید . با پیشرفت فن آوری ارتباطات و بکارگیری این فن آوری احتمال آن زیاد می باشد که میهمانان و میزبانان بتوانند به شیوه ای متناسب تر و موزون تر با یکدیگر ارتباط مستقر کنند . ( اعرابی و ایزدی 1379 ، 189 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران