عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

– ترکیب سنی و جنسی جمعیت

مطالعه ترکیب سنی جمعیت ساکن در منطقه 4 نشان می‌دهد که گروه سنی 14-10 ساله با اختصاص نزدیک به 16 درصد جمعیت منطقه، بیشترین حجم جمعیتی منطقه را دارد. پس از این گروه، گروه سنی 9-5 ساله با بیش از 13 درصد و سپس گروه سنی 19-15 ساله با 68/11درصد قرار دارند. در مجموع 49 درصد جمعیت منطقه 4 زیر 20 سال سن دارند. مقایسه ترکیب سنی جمعیت منطقه با ترکیب سنی جمعیت شهر شیراز، حکایت از جوانی بیشتر جمعیت در منطقه نسبت به شهر شیراز دارد. به گونه‌ای که در شهر شیراز تنها 71/47 درصد جمعیت زیر 20 سال سن دارند. هرچند ساختار هرم سنی جمعیت منطقه و شهر شیراز شبیه بوده و هر دو در یک گروه سنی به اوج رسیده و باهم شروع به کاهش می‌کنند. جدول شماره18-3 شمار و سهم نسبی گروه های پنجساله سنی جمعیت منطقه 4 و شهر شیراز را در سال 1375 نشان می‌دهد. از سوی دیگر مطالعه ترکیب جمعیتی منطقه 4 نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد طبیعی جمعیت در سالهای دهه 50 و اوائل دهه 60 و سپس سیاستهای کنترل جمعیت در دهه 70 موجب ایجاد موج جمعیتی شده و سهم و شمار جمعیت دو گروه سنی را افزایش داده می باشد. به طوریکه این موج جمعیتی در سال 1375 به گروه سنی 14-10 ساله رسیده بود. این امر در کل کشور و در شهر شیراز نیز مصداق دارد. نمودار شماره 1-3 هرم سنی جمعیت منطقه 4 را نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی