عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • زمینه ارزیابی ریسک

عوامل داخلی و خارجی بسیاری ممکن می باشد وجود داشته باشند که بر وقوع رویدادهای بالقوه و نیز اندازه تأثیر آن‌ها بر طریقه دستیابی به اهداف تأثیر داشته باشند. اگرچه وجود گروهی از رویدادها و عوامل یادشده، بین شرکت‌های یک صنعت رایج تعبیر می گردد اما تأثیر آن‌ها بر شرکت‌های مختلف، به دلیل هدف‌گذاری‌های متفاوت و انتخاب‌های صورت گرفته قبلی می‌تواند به‌گونه‌ای متفاوت باشد. در ارزیابی ریسک، مدیریت مجموعه‌ای از رویدادهای آتی را که با واحد تجاری و فعالیت‌های آن مربوط می‌باشند، موردتوجه قرار می‌دهد. برای این امر، مجموعه‌ای از موضوعات مهم که بیانگر ریسک واحد تجاری می‌باشند، از قبیل اندازه واحد تجاری، پیچیدگی فعالیت‌ها و نوع قانون‌گذاری مربوط به فعالیت‌ها، بایستی موردبررسی قرار گیرد.

در مرحله ارزیابی ریسک، مدیریت رویدادهای قابل پیش‌بینی و نیز رویدادهای غیرمنتظره را موردتوجه قرار می‌دهد. بسیاری از وقایع و رویدادها عادی می‌باشند و همیشه در بودجه‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی موردتوجه قرار می‌گیرد و قابل پیش‌بینی هستند، درحالی‌که بعضی دیگر از رویدادها به‌صورت غیرمنتظره رخ خواهند داد. مدیریت وظیفه دارد نسبت به ارزیابی ریسک ناشی از رویدادهای غیرمنتظره و نیز رویدادهای قابل پیش‌بینی که تأثیر بااهمیتی بر واحد تجاری دارند، اقدام نماید(مدرس؛ ورشوساز؛ محمدفام و مبارک حسن، 1391).

اگرچه واژه «ارزیابی ریسک» گاهی در مورد فعالیت‌هایی بکار می‌رود که یک‌بار انجام می شوند، اما در زمینه مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک به‌عنوان یکی از اجزای مستمر به شمار می‌رود که ناشی از تعامل فعالیت‌های رخ‌داده در کل واحد تجاری می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛