عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

. دیدگاه می یر و سالووی:

می یر و سالووی(2000)، معتقد هستند که افراد به شیوه های متفاوتی با احساس ها و هیجان های خود کنار می آیند. آنها هوش هیجانی را به عنوان شکلی از هوش اجتمایی به کار بردند که شامل؛ توانایی کنترل احساس های خود و دیگران و بهره گیری از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و اقدام می باشد. هوش عاطفی در محیط کار از پنج بُعد تشکیل شده می باشد:

1- خودآگاهی: افرادی که درجه بالایی از خودآگاهی دارند با خود و دیگران صادق هستند و می دانند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که چگونه احساس آنها بر خودشان و سایر مردم و عملکرد شغلی اشان تأثیر می گذارد.

 

19

2- خود کنترلی: کنترل و اداره احساس ها مهارتی می باشد که بر پایه خودآگاهی شکل می گیرد. در محیطی

که سازمان ها فرسوده می شوند و فناوری کار با سرعتی بالا تغییر می کند، فقط افرادی که بتوانند بر هیجان خود تسلط پیدا کنند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند.

3- انگیزش: کنترل احساس ها زمینه ساز هر نوع موفقیت و مهارت می باشد و کسانی که قادر هستند احساس های خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنها واگذار می گردد، کوشش برای مولد و مؤثر بودن دارند.

4- همدلی: این مهارت نوعی مهارت مردمی به شمار می رود. افراد همدل، با ملاحظه و فکر، احساس های دیگر کارکنان را نیز در نظر می گیرند و از دانش خود برای پیشرفت سازمان اشان به روش های ظریف اما با اهمیت بهره گیری می کنند.

5- مهارت های اجتمایی: مهارت مدیریت روابط، نوعی توانایی می باشد که محبوبیت قوه رهبری و نفوذ شخصی را  تقویت می کند. چگونگی مدیریت احساس ها در محیط کار می تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و رضایت شغلی افراد داشته باشد. همچنین، مهارت های عاطفی و اجتماعی تأثیر مهمی بر احراز شغلی دارد که طالب آن هستند. می یر، سالووی و کاروسو1 پیشنهاد دادند که هوش عاطفی بر عملکرد شغلی و تعامل های بین فردی تأثیر می گذارد و در مطالعه های خود نمودار2-3، را ارائه نمودند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی