عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

استخراج[1] یا استنباط اطلاعات ناشناخته از اطلاعات شناخته شده: استخراج صحیح، مستلزم آن می باشد که فراگیر علاوه بر توانایی ترجمه قادر به تفسیر مطلب یا گفتار ارائه شده باشد و بتواند روندها یا گرایشها را تا حدی فراتر از اطلاعات و واقعیات آمده در مطلب یا گفتار مورد نظر، تعمیم دهد و پیش آمدها، وقایع فرعی و نتایجی را کشف نماید که با ویژگیهای مطلب یا گفتار خوانده یا شنیده شده هماهنگی و ارتباط داشته باشد.

نمونه هایی از این نوع فراگیری و درک به شکل هدفهای تربیتی عبارت می باشد از:

«توانایی نتیجه گیری بالبداهه از مطالب گفتنی یا نوشتنی.»

«مهارت و توانایی در تدارک مجهولات درجاتی که اطلاعات عرضه شده دارای فواصل خالی یا قسمت هایی گم شده می باشد.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«توانایی پیش بینی نتایج اعمالی که در هر گفتاری یاد شده می باشد.»

3- کاربستن

یکی از گلایه های مکرر عامه مردم در هر جامعه ای از چگونگی عملکرد آموزش و پرورش در تمام سطوح یعنی از کودکستان تا دانشگاه آن می باشد که می گویند: «بندرت فراگیران در مورد کاربرد آن چیز که را که آموخته اند تبحر و مهارت دارند.»

پس، هر معلم وظیفه دارد، توجهی وافی به پرورش توانایی فراگیران در زمینه کاربرد اصول، قوانین و روشهایی کهم در هر رشته مهم می باشد، مبذول دارد. به خاطر داشته باشید که در طبقه بندی هدفهای تربیتی در حیطه شناختی، اساس طبقه بندی بر پایه سلسله مراتب تنظیم شده می باشد،

[1] . Extrapolation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟