عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

– شمار جمعیت و تحولات آن

منطقه 4 شهرداری شیراز در سال 1375 دارای 187359 نفر جمعیت بود که از این تعداد 94919 نفر را مردان و 92440 نفر را زنان تشکیل می‌دادند. با در نظر داشتن جمعیت 1053025 نفری شهر شیراز، این منطقه 8/17 درصد جمعیت شهر شیراز را در خود جای داده می باشد. این منطقه در سال 1365 جمعیتی معادل 122379 نفر داشت. بر این اساس منطقه 4 طی دوره 75-1365 با طریقه افزایش جمعیت مواجه بوده می باشد و طی این دوره معادل 64980 نفر به جمعیت خود افزوده می باشد. نرخ رشد جمعیت منطقه طی دوره ده‌ساله 75-1365 سالانه 35/4 درصد بوده می باشد. طی دوره فوق جمعیت شهر شیراز با رشدی معادل 18/2 درصد از 848289 نفر به 1053025 نفر رسیده می باشد. بدین ترتیب سهم منطقه 4 در اسکان جمعیت افزوده شده به شهر شیراز بسیار بالا بوده‌می باشد. بالا بودن رشد جمعیت منطقه از شهر موجب شده می باشد که سهم جمعیتی منطقه 4 از 64/14 درصد در سال 1365 به 8/17 درصد در سال 1375 افزایش یافته می باشد.

 

دو – ترکیب سنی و جنسی جمعیت

مطالعه ترکیب سنی جمعیت ساکن در منطقه 4 نشان می‌دهد که گروه سنی 14-10 ساله با اختصاص نزدیک به 16 درصد جمعیت منطقه، بیشترین حجم جمعیتی منطقه را دارد. پس از این گروه،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی