عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه از مهمترین بحث های سازمانی، وجود کارکنانی با ویژگی ها و جنبه های شخصیتی مطلوب، توجه مثبت، عملکرد بالا و به دنبال آن افزایش کارایی سازمان می باشد. در دنیای پر رقابت امروزی، سازمان ها در کوشش هستند با منابع کمتر، بیشتر کار کنند. به همین دلیل، در استراتژی های منابع انسانی بیشتر در جستجوی برخورداری از کارمندانی با ویژگی های برتر، متعهد و وفادار نسبت به سیاست های سازمان با عملکرد شغلی بالا هستند.

بسیار نظاره می گردد که کارکنان در سازمان ها با وجود داشتن شرایط یکسان در عملکردها و کسب موفقیت ها متفاوت اقدام می کنند. لذا، شناسایی، کنترل و تقویت عوامل مرتبط و مؤثر بر عملکرد شغلی افراد بسیار اهمیت دارد. عوامل مختلفی برای رفع عملکردهای ضعیف تأثیر دارند و همین گونه، راهکارهای بسیاری برای تقویت و توسعه عملکرد بالا وجود دارند. از مهمترین راهکارهای تقویت عملکردهای مطلوب تمرکز روی ویژگی های فردی و توجه افراد نسبت به سازمان می باشد. به دلیل اینکه بهبود ویژگی های فردی و افزایش وفاداری و ماندن کارکنان در سازمان، سبب بهبود کیفیت و اثربخشی عملکردهای فردی و سازمانی می گردد. در همین ارتباط، پژوهش های جدید نشان داده می باشد که مهمترین ویژگی فردی که می تواند در دستیابی به موفقیت تأثیر داشته باشد، ویژگی هوش هیجانی افراد می باشد. به اعتقاد می یر و سالووی1(1990)، کلیدی ترین واژه موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی افراد، واژه هوش

هیجانی می باشد. همچنین، گلمن2(1998)، معتقد می باشد که هوش هیجانی مانند مهارت های فنی و ادراکی برای عملکردهای برتر و عالی تر به گونه ترکیبی هست و هر چقدر افراد در سازمان از نظر شغلی

 

  1. Salovey
  2. Goleman, Daniel

5

ارتقاء یابند به هوش هیجانی بیشتری نیاز دارند. پس، کارکنانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردار هستند، این قابلیت را دارند که احساس ها و عواطف خود را در شرایط سخت و دشوار کنترل نمایند و با برخورداری از روابط و مهارت های اجتماعی برتر به شکل مطلوبی نیازها و خواسته های شغلی خود و سازمان را برآورده نمایند. از دیگر راهکارهای مهم در تقویت عملکرد شغلی مطلوب کارکنان در سازمان، تمرکز روی عوامل مؤثر بر تعهدهای افراد نسبت به سازمان خود می باشد. توجه های افراد در احساس هویت و تعلق به سازمان، میل به ماندن و عدم ترک شغل و پای بندی به اهداف سازمان بسیار تأثیر مهمی دارد. همچنین، توجه افراد با نمود تعهد سازمانی، اثرهای بالقوه و معناداری روی عملکرد سازمان دارد.

پژوهش های زیادی نشان داده می باشد که کارکنان علاقه مند و متعهد به سازمان، عملکرد شغلی بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر می باشد، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه کاری بالاتری برخوردار هستند و موافقت و همراهی آنان با تغییرهای سازمانی بیشتر می باشد. پس سازمان ها می توانند با شناخت اندازه تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر بر آن اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند(ساعتچی، 1382).  برای سازمان آموزش و پرورش با ویژگی خاص خود در اهداف آموزشی و تربیتی، لازم است که از نیروی انسانی متعهدتر و متخصص تر برخوردار باشد. تأثیر آموزش و پرورش در حوزه های ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به دلیل اینکه سازمان آموزش و پرورش در حوزه ورزش و تربیت بدنی تأثیر متولی ورزش کشور را دارد. اما، به نظر می رسد که بخش عمده معضلات در ورزش، مربوط به حوزه نیروی انسانی و عملکردهای پایین متولیان ورزش در آموزش و پرورش می باشد. لذا، این نیاز اساسی و مهم درک می گردد که با نگاه علمی و عمیق تر به علل ضعف های عملکردی معلمان ورزش پرداخته گردد. با در نظر داشتن مطالبی که ارائه گردید، پرداختن به ویژگی هوش هیجانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی