عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

چکیده:. 2

فصل اول. 8

(کلیات پژوهش). 8

1-1 مقدمه :. 9

1-2 اظهار مسأله :. 10

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش :. 12

1-4 اهداف پژوهش :. 13

1-4-1 اهداف اصلی :. 13

1-4-2 اهداف فرعی :. 13

1-5 فرضیه های پژوهش :. 14

1-5-1 فرضیات اصلی :. 14

1-5-2 فرضیات فرعی :. 14

1-6 روش انجام پژوهش :. 15

1-7 قلمرو پژوهش :. 15

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش:. 15

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش:. 15

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش:. 16

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :. 16

1-8-1 تعاریف مفهومی پژوهش:. 16

1-8-2  تعاریف عملیاتی پژوهش:. 17

1-9  ساختار پژوهش:. 17

فصل دوم. 18

(ادبیات پژوهش). 18

2-1 مقدمه :. 19

2-2 بازارگرایی درونی (منابع انسانی) :. 20

2-3 توسعه منابع انسانى :. 24

2-4 وفاداری :. 25

2-5 رویکردهای متفاوت به وفاداری :. 25

2-5-1 رویکرد رفتاری :. 26

2-5-2 رویکرد نظری :. 26

2-6 مزایای وفاداری :. 28

2-7 سطوح وفاداری :. 29

2-8 وفاداری کارکنان :. 30

2-9 مفهوم تعهد (وفاداری) :. 34

2-10 تعهد سازمانی:. 36

2-11 ابعاد تعهد سازمانی :. 38

2-11-1 وابستگی عاطفی. 38

2-11-2 درک هزینه ها. 38

2-12 وفاداری به سازمان (تعهد  نسبت به سازمان) :. 39

2-13 عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان :. 40

2-13-1 امنیت شغلی :. 40

2-13-2  ارائه پاداش های سخاوتمندانه :. 42

2-13-3 آموزش های متنوع و گسترده :. 43

2-14 تأثیر نیروی انسانی در سودآوری سازمانی :. 45

2-15 بهره وری :. 47

2-16 تعریف و مفهوم بهره وری :. 49

2-17 عوامل مؤثر بر بهره ‌وری :. 52

2-17-1 عوامل برون زا :. 52

2-17-2 عوامل درون زا :. 53

2-17-2-1 نیروی انسانی :. 53

2-17-2-2  تکنولوژی :. 54

2-17-2-3  مدیریت :. 55

2-17-2-4  روش های انجام کار :. 55

2-18 بهره وری نیروی انسانی :. 57

2-19 عوامل مؤثر بر افزایش بهره ورى نیروى انسانى :. 58

2-20 راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش :. 60

2-20-1 آموزش :. 60

2-20-2 انگیزش معلمان :. 64

2-21 اهمیت و تأثیر نیروی انسانی در کارآمدی و بازده دستگاه آموزش و پرورش :  65

2-22 تأثیر بشر در بهبود بهره‎وری و عوامل مؤثر بر بهره‎وری نیروی انسانی :  66

2-23 شرایط لازم براى بهبود بهره ورى نیروى انسانى در سازمان ها :. 68

2-23-1 ارتباط با کارمندان :. 68

2-23-2 تعهد :. 69

2-23-3 تداوم :. 70

2-24 پیشینه پژوهش :. 70

2-25 اختصار و جمع بندی فصل دوم:. 73

فصل سوم. 74

(روش پژوهش). 74

3-1 مقدمه :. 75

3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش:. 75

3-3 جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه:. 77

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات. 79

3-5 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش :. 82

3-5-1 روایی پرسشنامه:. 82

3-5-2 پایایی پرسشنامه: 82

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 84

3-7 فنون تحلیل توصیفی. 84

3-8 فنون تحلیل استنباطی. 84

فصل چهارم. 85

تجزیه و تحلیل یافته ها. 85

4-1 مقدمه:. 84

4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها. 85

4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان. 85

4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 86

4-2-4 سابقه کاری. 87

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها. 88

4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش. 89

4-3-1 نیکویی برازش مدل. 90

4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA):. 91

4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان. 91

4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI):. 92

4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI):. 92

4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI):. 92

4-4  تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل پژوهش. 93

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته. 96

4-6 آزمون فرضیات اصلی پژوهش توسط تحلیل مسیر. 99

فصل پنجم. 103

نتیجه گیری. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 تحلیل نتایج پژوهش. 104

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی. 105

5-2-5 نتیجه گیری و  بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از فرضیات پژوهش. 106

5-2-5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات پژوهش:. 106

5-3-2 ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 109

5-3-3  محدودیت های پژوهش. 110

5-3-3- 1 محدودیت ذاتی پرسشنامه. 110

5-3-3- 2 محدودیت تعمیم. 110

منابع :. 111

الف) منابع فارسی. 111

ب) منابع لاتین:. 117

پیوست 1) پرسشنامه های پژوهش:. 126

الف ) پرسشنامه وفاداری. 127

ب) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو. 127

پیوست  2 (خروجی  (SPSS:. 131

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54. 133

 

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.