عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدیریت بازاریابی

بازاریابی در صنعت گردشگری یک طریقه مدیریتی شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی می باشد به طوری که اساساً شرکتهای مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده می باشد .  در طبقه بندیها معمولاً گردشگری را بخشی از خدمات اقتصادی در نظر می گیرند . در بازاریابی این صنعت در نظر داشتن پنج اصل مهم که وجه فرق میان بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی یا فروش سریع کالای مصرفی یعنی غیر قابل لمس بودن ، ناپایداری ، عدم تجانس و ناهمگونی ، تفکیک ناپذیری و غیر تملکی بودن ضروری می باشد .

مدیریت بازاریابی عبارتست از : تجزیه و تحلیل خصوصیات بازار ، پژوهش و گزینش بازارهای هدف بسط و توسعه راهبردهای بازاریابی ، برنامه ریزی فنون بازاریابی و اجرا و نظارت بر آن ( کاتلر ، 1983 )رویکرد بازاریابی از آنجا که طریقه تبادل میان مصرف کننده را مشخص می کند و از طرفی حکم حلقه اتصالی میان مصرف کننده و مقصد می باشد ، نظری جامع به شمار می رود . در بازاریابینیز به مانند الگوی توسعه بر فرایند مصرف ، تحقیقات و اطلاع رسانی که محور اصلی گردشگری هستند تأکید ویژه ای شده می باشد .

در چارچوب ساختار یک استراتژی واحد که دیدگاه و جهت یک سازمان را مشخص می کند ، فرایند مدیریت بازاریابی شامل موارد کلیدی زیر می باشد :

الف ) تهیه یک نظام اطلاعاتی بازاریابی

ایجاد نظام اطلاعاتی که به جمع آوری اطلاعات درمورد موارد ذیل بپردازد :

 • مشتریان
 • رقباء
 • توانایی و قدرت نفوذ سازمان

ب ) برنامه ریزی بازاریابی

این مرحله شامل بسط و توسعه راهبرد گسترده بازاریابی بر مبنای موارد زیر می باشد :

 • تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی
 • ارزیابی و گزینشهای راهبردی با در نظر داشتن ره آوردهای خدماتی در قبال منابع .
 • برقراری موازنه بین منابع سازمان و بازارهای موجود و بالقوه .
 • تعیین مجدد اهداف و تخمین صورتهای مالی مدیریت .
 • بخش بندی و جایگاه یابی مجدد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران