شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه قطعه مسکونی

زمین‌های مسکونی واقع در منطقه چهار به گونه کلی دارای قطعه‌بندی‌ای متوسط‌ هستند و قطعات ریزدانه و درشت‌ مقیاس در آنها نسبتاً کم می باشد. براساس اطلاعات بهنگام شده نقشه‌های GIS شهرداری شیراز، 4/4 درصد از قطعات مسکونی منطقه مساحتی کمتر از 100 مترمربع‌ دارند. این قطعات در مجموع، 46/1 درصد از مساحت اراضی مسکونی را به خود اختصاص داده‌اند. مطالعه سهم قطعات 200-100 متر هم نشان می‌دهد که نسبت این قطعات از کل قطعات مسکونی معادل 5/45 درصد و نسبت آنها از مساحت زمین‌های مسکونی منطقه برابر با 34 درصد می باشد. تعداد قطعات بیشتر از 200 مترمربع نیز در مجموع 50 درصد از کل قطعات مسکونی و 5/64 درصد از مساحت اراضی مسکونی منطقه را به خود اختصاص داده ‌اند. جدول شماره 16-2 و نمودار‌های شماره 3156-1 و 3156-2 وضعیت قطعات مسکونی موجود در منطقه را به تفکیک تعداد و مساحت قطعات نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی