عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه رندال و کوته1:

در دیدگاه رندال و کوته(1991)، تعهد هنجاری زمانی در فرد پدیدار می گردد که سازمان برای آمادگی فرد در بهتر انجام شدن کار، هزینه یا زمان زیادی را صرف کرده باشد و به این ترتیب یک احساس تکلیف در فرد برای ماندن در سازمان پدید می آید.

2-2-4-4. دیدگاه لوتانز و شاوه2:

در دیدگاه لوتانز و شاوه(1992، به نقل از اسماعیلی، 1381)، تعهد سازمانی یک توجه برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. از نظر آنها کارکنانی که دارای تعهد سازمانی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. آنها تعهد سازمانی را  شامل سه حیطه به تبیین زیر تعریف نموده اند:

1- تمایل به ماندن در سازمان.

2- تمایل به اعمال کوشش فوق العاده برای سازمان.

3- اعتقاد قوی به پذیرش ارزش ها و هدف ها.

2-2-4-5. دیدگاه اریلی و چتمن3:

اریلی و چتمن(1986)، با ارائه الگوی چند بعدی تعهد سازمانی معتقد هستند که تعهد سازمانی یک توجه

نسبت به سازمان می باشد و پیوند بین فرد و سازمان می تواند سه شکل متابعت، همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت، زمانی اتفاق می افتد که توجه ها و رفتارهای همسو با آنها به مقصود کسب

پاداش های خاص در نظر آورده شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـا

  1. Rendal & Cote
  2. Luthans & Shaveh
  3. O’Reilly & C, Chatman

39

حفظ ارتباط ارضاکننده می پذیرد(می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵). سرانجام درونی کردن، رفتاری از ارزش ها و یا هدف های نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزش ها یا هدف های سازمان منطبق می باشد(مودی، ۱۹۹۸، ص ۳۹۰).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی