عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

7- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر ضریب تشخیص (تمیز) با ضریب تمیز بهینه تفاوت دارد؟

8- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر ضریب تشخیص (تمیز) با ضریب تمیز بهینه تفاوت دارد؟

تعریف اصطلاحات:

آزمون پایانی: امتحان پایانی در انتها هر ثلث یا نیمسال و یا در پایان هر یک از مقاطع تحصیلی انجام می گیرد و هدف عمده آن به دست آوردن ملاکی برای تعیین ارتقاء دانش آموزان می باشد (شریفی، 1377).

روائی محتوایی: اگر سوالات یک آزمون به قدر کافی حیطه سوالات ممکن را ارائه دهد آزمون دارای روائی محتوائی کافی خواهد بود (خوی نژاد، 1375).

آزمون: به آن نوع وسیله اندازه گیری گفته می گردد که از تعدادی سئوال تشکیل می‌یابد و غالباً به صورت کتبی در اختیار آزمون شونده گذاشته می گردد (سیف، 1374).

اهداف آموزشی: آن چیز که که انتظار می رود فراگیران در پایان دوره آموزشی فرا گیرند.

جغرافیا:

پراکندگی و افتراق پدیده‌های فضائی-مکانی سطح زمین را در ارتباط با ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و سپس به آینده نگری و تصمیم گیری در مورد این پدیده ها می‌پردازد (شکوهی، 1371، ص5). در این پژوهش مقصود کتاب جغرافیا تدوین شده جهت آموزش در پایه اول و دوم راهنمایی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟