عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

4-1 فرضیه پژوهش

بین نقاط ضعف و قوت صنعت گردشگری ایران و مالزی تفاوت معنا داری هست .

 

 

 

 

5-1 روش پژوهش

نوع روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و تطبیقی می باشد . در مطالعه به روش توصیفی به تبیین وقایع و رویدادها به همان گونه که هست می پردازیم بدون آنکه دخل و تصرفی در آن داشته باشیم . در این پژوهش          می کوشیم تا با بهره گیری از روش تطبیقی الگویی به مقصود مطالعه صنعت گردشگری در کشور مالزی و ایران ارائه دهیم . سپس برای بدست آوردن اطلاعات درمورد دیدگاهها و نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در مورد ساختارها به دست آمده از روش پیمایشی بهره گیری خواهیم نمود .

 

6-1 متغیرهای پژوهش

متغیر کمیتی می باشد که در دامنه های معین می توان از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند . پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و محقق آن را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ، دستکاری یا نظاره می کند و در بعضی مواقع متغیر نمادی می باشد که اعداد یا ارزشها به آن منتسب            می گردد . ( خاکی،165،1379 )

متغیرهای مستقل و وابسته به تبیین ذیل می باشد ؛

 • متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت می باشد که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری                  می گردد و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره می گردد . متغیر های مستقل در این پژوهش به گونه کلی شامل ساختارهای توسعه گردشگری می باشد که در فصل دوم به تبیین آنها خواهیم پرداخت .

 • ساختار خدمات و تسهیلات گردشگری
 • ساختار بازاریابی و تبلیغات
 • ساختار اطلاع رسانی همگانی و رسانه ای
 • منابع انسانی
 • زیرساختها
 • اصلاحات ساختاری ، سیاست گذاری و اقدامات قانونی

 

 • متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد . به بیانی دیگر متغیری می باشد اصلی که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد . با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و با شناسائی عوامل موثر بر آن می توان پاسخها یا راه حلهایی را برای مسأله شناخت . متغیر وابسته در این پژوهش توسعه صنعت گردشگری می باشد . ( بر اساس تطبیق نقاط ضعف ایران و نقاط قوت مالزی می باشد ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران