عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوهای مطالعه تحقیقی

مقایسه این کشورها در این پژوهش بر اساس راهکارها و اقدامات توسعه گردشگری در شش زمینه زیر صورت گرفته می باشد. (دکتر زهره دهدشتی 1385)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ساختارها و راهبردهای بازاریابی و تبلیغات
 • ساختارها و راهبردهای خدمات و تسهیلات گردشگری
 • ساختارها و راهبردهای اطلاع رسانی همگانی و رسانه
 • ساختارها و راهبردهای منابع انسانی
 • زیرساختها
 • اصلاحات ساختاری، سیاست گذاری و اقدامات قانونی

انتخاب راهکارها و معیار ها نیز بر اساس دو معیار زیر بوده می باشد:

انتخاب راهکارها واقدامات انتخاب شده قابل تعمیم در کشورها  باشد

اساس اطلاعات بدست آمده از برنامه توسعه گردشگریکشورمالزی اجرای راهکارهای ساختاری منتخب می باشد که نتایج مطلوبی در برداشته می باشد.

2-1-3- مطالعه پیمایشی

پیمایش برای بدست آوردن اطلاعات در بازدید دیدگاهها ، باورها ، نظرات ، رفتارهای یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام یک پژوهش می باشد. به هنگام مقایسه ساختارها و راهکارهای آن در صنعت گردشگری که از مطالعه تطبیقی  به دست آمده با بهره گیری از نظر کارشناسان و مدیران منتخب صنعت گردشگری ایران و همچنیناساتید دانشگاه از این  روش بهره گیری خواهد گردید.

1-2-1-3- جامعه آماری

اولین اقدام در انتخاب پاسخ دهندگان به پیمایش، تعریف و شناسایی جامعه هدف می باشد. جامعه آماری عبارت می باشد ازمجموعه ای از افراد،اشیاء و … که حداقل در یک صنعت مشترک باشند.  در واقع جامعه هدف گروهی از افراد می باشد که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردارند .جامعه محدود، نوعی از جامعه آماری می باشد تعداد اعضای آن مشخص و قابل اندازه گیری می باشد. جامعه آماری این پیمایش نیز به دلیل محدود بودن کارشناس و خبرگان گردشگری از نوع محدود می باشد. پس از مراجعه به دفاتر سازمان ایران گردی و جهانگردی ، سازمان حج و زیارت و دانشگاه علامه طباطبایی که دارای رشته مدیریت گردشگری می باشد و با در نظر داشتن آمار و اطلاعات موجود در این دفاتر ، 40 نفر از کارشناسان معاونت ایرانگردی و جهانگردی، 20 نفر از دانشجویان سال آخر مدیریت گردشگری و 10 نفر از استادان دانشگاه که در زمینه گردشگری دارای تحصیلات ، سابقه کار و صاحب کتب و مقالاتی در این زمینه می باشند به عنوان جامعه آماری این پژوهش شناسایی شدند که در مجموع 70 نفر می باشند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران