عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– سوالات جور کردنی

در نوشتن و تهیه سوالات جور کردنی علاوه بر رعایت بعضی از نکات آمده در مبحث چگونگی فراهم سازی سوالات چند گزینه ای، لازمست موارد زیر را نیز مراعات نمود.

  1. تعداد پاسخها بیش از تعداد سوالات باشد. زیرا اگر این طور نباشد، فراگیر با دانستن پاسخ مثلاً 4 سئوال از 5 سوال، پاسخ سئوال پنجم را خود بخود خواهد پیدا نمود.
  2. سوالات و پاسخها لازمست مختصر نوشته گردد. زیرا، اگر چنین نکته‌ای مراعات نشود، با در نظر داشتن زمان زیادی که برای پاسخ دادن سوالات صرف می گردد می توان اذعان داشت که این نوع سوالات عملاً از یکی از اهداف امتحانات عینی که همان کوتاهی زمان امتحان می باشد، دور شده می باشد.
  3. سوالات بایستی با یکدیگر متجانس باشد. زیرا، در غیر این حالت، فراگیر با در نظر داشتن عدم تجانس سوالات و مقایسه آنها با یکدیگر پاسخ سوالات را به راحتی پیدا می کند (نادری، سیف نراقی، 1371، ص 76).

مقایسه سوالهای عینی و انشایی و مزایا و محدودیتهای هر کدام

هیچ یک از انواع سوالات به تنهایی بی عیب و نقص نبوده و هر یک دارای مزایا و محدودیتهایی می باشد. سوالهای عینی از این نظر که به سبب تعدد پرسشها امکان نمونه‌گیری گسترده ای از برآیندهای یادگیری دانش آموزان را فراهم می کند، و نیز به دلیل آنکه نمره گذاری و ارزشیابی نتایج آنها کمتر تحت تأثیر نظر و قضاوت شخصی تصحیح کننده قرار می گیرد، نسبت به سوالهای انشایی برتری دارند. اما به طوری که قبلاً نیز گفته گردید سوالات عینی برای اندازه گیری بعضی از برآیندهای پیچیده تر یادگیری مانند توانایی تلفیق مطالب، سازمان دادن، تنظیم و اظهار افکار، ابتکار و خلاقیت، قدرت نویسندگی و مانند آنها مناسب نیستند. برای اندازه گیری توانایی های یاد شده، پرسشهای انشایی به مراتب موثرتر از پرسشهای عینی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرف دیگر، سوالات انشایی با تمام مزایایی که در اندازه گیری مهارتهای عقلی دارند معایبی نیز بر آنها مترتب می باشد. مانند اینکه ارزشیابی پاسخهای سوالات انشایی تا حد زیادی تحت تأثیر توانایی آزمایش شونده در اظهار و پروراندن مطالب قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟