عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

1-2-2 مفاهیم گردشگری

درک واژگان مفاهیم اصولی که در محتوای مسافرت و صنعت گردشگری بکار برده میشود چارچوبی اساسی به دست می دهد که مبنای بیشتر بحثهایی می باشد که در این باره انجام می گیرد .

  • گردشگری

اصطلاح توریست یا همان گردشگری از قرن نوزدهم معمول گردید . در آن وقت اشراف زادگان فرانسه بایستی برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت می نمودند . این جوانان در آن وقت توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی بکار می رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه مسافرت می کردند و بعدها با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می گردید که اصولاً به این مقصود سفر می رفتند . کم کم کلمه توریست به زبانهای دیگر نیز وارد گردید و از آن واژه گردشگری به وجودآمد . برای اولین بار در سال 1925 کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را گردشگر ساخت :

  • کسانی که برای تفریح و دلائل شخصی یا مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند .
  • کسانی که برای شرکت در کنفرانسها ، نمایشکاهها و مراسم مذهبی ، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر می طریقه .
  • کسانی که بمنظور بازاریابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند .
  • افرادی که با کشتی مسافرت می کنند و در بندری در مسیر راه تا 24 ساعت اقامت می کنند ( منشی ،1376،10 )

سازمان  جهانی جهانگردی ، گردشگری را در قالب دیدار کنندگان تعریف کرده می باشد : ” بازدید کنندگان یا دیدار کنندگان کسانی هستند که به کشور دیگر غیر کشور محل اقامت خود وارد می شوند و مقصودی بهغیر از کار دارند.

2-2-2 شناخت اثرات گردشگری

بدون شک برای تصمیم گیری درک اثرات گردشگری از ملزومات می باشد در اینجا اثرات صنعت گردشگری را در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی ومحیط فیزیکی مطالعه می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-2-2 اثرات اقتصادی

مسافرت وگردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعتی دنیا به شمار می رود،بسیاری از کشورها،این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیربنایی میدانند همه کشورهای جهان  با رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد وبالاترین سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی صنعت گردشگری در کشورهای متبوع خود هستند. کوشش همه کشورها بردو زمینه “رشد” و “پایداری” این صنعت پایداراست.درحالی که صنعت گردشگری با رشدی بی سابقه وارد عرصه جدید میشود و در سیستم اقتصاد جهانی بر اهمیت آن افزوده میگردد. درک دستاندرکاران و مردم،پیرامون ارتباط مستقیم وموثر آن با آینده جوامع افزایش مییابد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران