عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

امتحان تحقیقی: امتحان تحقیقی معمولاً برای ارزیابی ثمربخش تدریس، سنجش سطح کارآیی معلم، مطالعه انطباق برنامه و مواد آموزشی و استعدادهای شاگردان و مانند اینها مورد بهره گیری قرار می گیرد (همان منبع، ص66).

طبقه بندی آزمونهای پیشرفت تحصیلی:

آزمونهای کتبی و پیشرفت تحصیلی را ما برای سهولت و مطالعه، نخست می توان به دو دسته تقسیم نمود و بعد هر دسته را به انواع مختلف طبقه بندی نمود. دسته اول آزمونهایی که در آنها سوالات آزمون در اختیار آزمون شونده گذاشته می گردد و او بایستی پاسخ سوالات را آماده کند و در برگه آزمون بنویسد آزمونهای دسته دوم آزمونهایی هستند که آزمون شونده برای جواب دادن به سوالات آنها نیازی به تهیه پاسخ و نوشتن آن در برگه آزمون ندارد بلکه پاسخ سئوال به همراه آن، به وسیله سازنده آزمون تهیه و در اختیار آزمون شونده گذاشته می گردد و آزمون شونده بایستی در مورد پاسخهای داده شده تصمیماتی اتخاذ کند.

تفاوت دیگر بین این دو دسته آزمون این می باشد که آزمونهای نوع اول توانایی یادآوری[1] آزمون شونده را می سنجد، اما آزمونهای نوع دوم توانایی بازشناسی[2] او را اندازه می گیرد.

آزمونهای نوع اول را می توان به دو گروه تقسیم نمود یکی آزمونهایی که پاسخ سوالات آنها بسیار کوتاه می باشد و به چند کلمه (حداکثر یک جمله) یا یک عدد، یا یک علامت اختصار می گردد و آزمون کوته پاسخ نام دارد[3] و دیگری آزمونهایی که پاسخ سوالات آنها از یک پاراگراف تا یک انشا یا مقاله کامل را شامل می گردد آزمونهای تشریحی یا انشایی[4] معروف هستند آزمونهایی که هم سئوال و هم پاسخ سئوال را در اختیار آزمون شونده می گذارند و آزمون شونده، در پاسخ دادن به آنها نیازی ندارد که چیزی در برگه آزمون بنویسد، آزمونهای عینی[5] نام گرفته اند در این آزمونها، آزمون شونده درست یا غلط بودن پاسخهای داده شده را تعیین می کند که به آن آزمون صحیح- غلط[6] گویند یا از میان چندین پاسخ، پاسخ درست را بر می گزیند که به آن آزمون چند گزینه ای[7] می گویند یا تعدادی پاسخ را با تعدادی سئوال جور می کند که به آن سئوال جورکردنی[8] گویند (سیف، 1364، ص 65).

[1] . Recall

[2] . Recognition

[3] . Short-Answer

[4] . Essay

[5] . Objective

[6] . True-False

[7] . Multiple-Choice

[8] . Matching

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟