عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل مطالعه افزایش تراکم

در بحث تراکمهای ساختمانی در منطقه 4 شیراز، برای تعیین اندازه تراکمها در پهنه‌های مختلف ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و طرح توسعه جنوب ملاک اقدام قرار گرفت تا بدینوسیله اندازه افزایش تراکم در سطح منطقه مورد مطالعه قرارگیرد و پهنه‌های تراکمی غالب پیشنهاد گردد. این مشاور در راستای این امر، مطالعه اندازه افزایش تراکم در سطح منطقه را در دستور کار خود قرار داد. بدین مقصود در آغاز برای بدست آوردن پهنه‌های مناسب جهت افزایش تراکم، دانه‌بندی قطعات مسکونی و عرض معابر، با هم تلفیق گردید تا پهنه‌های موردنظر به دست آید.

براثر تلفیق دانه‌بندی قطعات مسکونی و عرض معابر به علت ریزدانه بودن غالب قطعات مسکونی در سطح منطقه، در اقدام تنها تراکمهای M3 به صورت پهنه بر روی نقشه نمایان گردید و سایر تراکمها به صورت پراکنده در سطح منطقه پخش شدند. باتوجه به عملی نشدن پهنه‌بندی تراکمی، ادامه مراحل بعدی تعیین تراکم امکان پذیر نبود. بر این اساس این مسأله در نشست شورای هماهنگی مشاوران مناطق مورد بحث و مطالعه قرار گرفت و مقرر گردید تا برای افزایش تراکم در سطح منطقه ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب مورد بازبینی قرار گرفته و تعدیل گردد.

این مشاور با مطالعه‌های لازم ضوابط و مقررات جدید را به تبیین جدول شماره 1-2 به‌عنوان ضوابط مناسب در منطقه پیشنهاد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید