عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ارزش و عدم قطعیت

بر اساس فرض اصلی مدیریت ریسک، هر واحد اقتصادی، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و یا حتی دولتی، به‌مقصود ایجاد ارزش برای ذینفعان خود به وجود آمده می باشد. کلیه شرکت‌ها با عدم قطعیت روبه­رو هستند و یکی از چالش‌های مدیریت این می باشد که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد به‌طوری‌که ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می گردد(شهرکی؛ صوفیان و دهمرده، 1392). مدیریت ریسک مدیر را قادر می‌سازد علیرغم وجود عدم قطعیت و ریسک‌ها و فرصت‌های وابسته به آن، واحد اقتصادی را به‌صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد. شرکت‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که عواملی از قبیل جهانی‌شدن، فناوری، تجدید ساختارها، تغییر بازارها، رقبا و مقررات منجر به عدم قطعیت می شوند. عدم قطعیت، ناشی از عدم توانایی تعیین ارتباطاتی می باشد که بین رویدادهای مختلف و اثرات مربوط به آن‌ها به وقوع خواهد پیوست. به‌علاوه عدم قطعیت در گزینه‌های راهبردی واحد اقتصادی نظاره و ایجاد می گردد. برای مثال، راهبرد رشد یک واحد اقتصادی بر مبنای توسعه فعالیت به کشور دیگر تهیه‌شده می باشد. این راهبرد انتخاب‌شده مخاطرات و فرصت‌های مرتبط باثبات سیاسی کشور موردنظر، منابع، بازارها، کانال‌ها، ظرفیت‌های نیروی کار و هزینه‌ها را ارائه می کند(شخص نیایی؛ رضایی و محمدرضایی، 1385).

ارزش در اثر تصمیمات مدیریت راجع به کلیه فعالیت‌ها -بر اساس راهبرد تنظیم‌شده برای عملیات روزانه واحد اقتصادی- ایجاد، حفظ و یا کاهش می‌یابد. ایجاد ارزش از طریق به خدمت گرفتن کلیه منابع، شامل نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و اعتبار و در مواردی که عواید حاصله بیش از منابع مصرفی باشد، اتفاق می‌افتد. حفظ ارزش زمانی رخ می‌دهد که ارزش ایجادشده، مبالغ سایر موارد، سطح کیفی محصول، ظرفیت تولید و رضایت مشتری را پوشش دهد. کاهش ارزش نیز می‌تواند در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده، به دلیل راهبرد یا اجرای ضعیف آن رخ دهد. ماهیت تصمیم‌گیری در مورد شناسایی ریسک و فرصت، مستلزم توجه مدیریت به اطلاعات مربوط به محیط درونی و بیرونی، بهره گیری از منابع باارزش و تجدیدنظر در مورد عملیات برای تغییر شرایط می‌باشد. ارزش، زمانی حداکثر می گردد که مدیریت، راهبرد و اهداف را برای ایجاد یک تعادل بهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسک‌های مربوط تنظیم نماید و به‌گونه کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی به اهداف واحد اقتصادی بکار گیرد(وندراست و ورمولن،2003). مدیریت ریسک دربرگیرنده موارد زیر می‌باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛