عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نیازهای یادگیرنده

در یک جامعه جدید، بین نیازهای ناشی از زندگی اجتماعی و نیازهای فردی یادگیرنده ارتباط نزدیک هست. سازگاری با الگوهای در حال تغییر اشتغال یا قوانین بهداشت عمومی، در برگیرنده نیازهای فرد و جامعه می باشد. بسیاری از الگوهای رفتاری، مانند مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و روابط با همگنان، و یا رشد ویژگیهای اخلاقی مانند ثبات، گذشت و فداکاری، اشتیاق برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی، همه از مسائلی می باشد که با نیازهای یادگیرنده در ارتباط می باشد و می تواند منابع مهمی برای تدوین هدفهای آموزشی باشد.

مطالعه دقیق ماهیت یادگیرندگان می تواند طبقه ای از نیازهای آنان را که برنامه آموزشی بایستی برآورده کند مشخص سازد. هدف کلی مطالعه کنندگان زمینه های مختلف رشد و پرورش آدمی از لحاظ تشخیص نیازهای فرد، توصیف وضعیت موجود یک گروه از یادگیرندگان با در نظر داشتن یک ویژگی یا مجموعه ای از ویژگیها و مقایسه آن با وضعیتی می باشد که بر پایه بهترین دانش و نظریه موجود، مطلوب معرفی می گردد. هرگونه تفاوت بین این دو وضعیت بیانگر نیاز این گروه از یادگیرندگان خواهد بود.

تلاشهائی که در این راستا صورت گرفته به ایجاد روشها و ابزار گوناگونی برای سنجش نیازها انجامیده می باشد. مثلاً حوزه های ممکن برای تشخیص نیازهای دانش آموزان مقطع راهنمائی می تواند: 1) تندرستی، 2) روابط اجتماعی مستقیم مانند زندگی در میان خانواده و یا دوستان و آشنایان، 3) روابط اجتماعی شهری، مانند زندگی در شهر، مدرسه و گروهها، 4) جنبه های مصرفی زندگی، 5) زندگی حرفه ای یا شغلی و 6) تفریح و بهره گیری از اوقات فراغت را در برگیرد. اینها نمونه هائی از حوزه های گسترده ای می باشد که بر پایه آنها می توان نیازها را تعیین و از این طریق مبنائی برای تدوین هدفهای آموزشی بدست آورد (هومن، 1375، ص 51).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟