عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی

می یر، عملکرد کارکنان را تابع دو عامل کلی توانایی و انگیزش می داند. الگوی می یر اظهار می کند که عملکرد تابع تعامل توانائی و انگیزش می باشد و شخصیت در عامل انگیزش اختصار می گردد(رضاییان،1386). ساعتچی عوامل موثر در بهبود عملکرد را به تبیین زیر می داند:

1- توانایی: توان فرد در انجام کارهایی که در یک پست سازمانی بایستی انجام دهد. توان نیز از ابعاد دیگری تشکیل شده می باشد مانند؛ الف: توان هوشی شامل؛ استعداد عددی، درک کلامی و سرعت ادراکی که فرد برای انجام کارهای فکری به آنها نیاز دارد. توان هوشی در ارتقای مقام و احراز پست های بالای سازمانی تأثیر مهمی دارد. ب: بعد توانایی جسمانی شامل؛ داشتن سرعت کافی، تعادل، استقامت و هماهنگی که اگر فرد از نظر هوشی یا جسمی توانایی کافی داشته باشد، عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

2- شخصیت: بعضی از روانشناس ها، شخصیت را مطالعه ی صفات و ویژگی های یک فرد دانسته اند که از دو عامل وراثت و محیط تشکیل شده می باشد و در جایگاه های مختلف تعدیل می گردد. بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد بشر ارتباط معقولی هست. به تعبیری دیگر، تناسب بین شرایط انجام کار و ویژگی های شخصیتی مورد توجه می باشد. بنا به نظریه جان هالند1، درمورد تناسب شغل با شخصیت بایستی رغبت یا علاقه فرد با محیط کارش تناسب داشته باشد. جان هالند، شش نوع شخصیت را مشخص می کند که هر یک از این شش نوع شخصیت با ویژگی های خاص برای شغل های خاصی متناسب می باشد(رابینز،

 

  1. 1. Johanson
  2. Johan Hallend

 

44

1385). هالند، نشان داد که هر قدر مشاغل به هم نزدیک تر باشند، سازگاری بیشتری با هم خواهند داشت.

3- یادگیری: هر نوع تغییر رفتار نسبتاً همیشگی که در نتیجه تجربه رخ می دهد. نتیجه تغییرات نشان می دهد که با ایجاد شرایط خاص و به کارگیری نظریه های یادگیری، می توان بازدهی، اندازه غیبت، تأخیر کارکنان، کیفیت کار و به گونه کلی عملکرد کارکنان را توجیه نمود.

4- انگیزش: گونه ای واکنش زنجیره ای که با احساس نیاز آغاز می گردد و به خواسته ها یا اهدافی منجر می گردد. در همین ارتباط، عملکرد فرد را تابعی از تعامل یا ارتباط متقابل بین توانایی و انگیزش می دانند و به شکل نمودار2-8، در ارتباط هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش شهرستان کازرون می باشد. پس اهداف ویژه پژوهش عبارت می باشد از:

1- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی هوش هیجانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

2- تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی و ابعاد آن در ارتباط با عملکرد شغلی.

3- تعیین مشخصه های جمعیت شناختی(عملکرد شغلی در سطح های مختلف تحصیلی، عملکرد شغلی در سطح های مختلف استخدامی، تعهد سازمانی در سطح های مختلف استخدامی، هوش هیجانی در سطح های مختلف تحصیلی).

ارتباط بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی