عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فنون ارزیابی

روش‌شناسی ارزیابی ریسک یک واحد تجاری دربرگیرنده فنون کمی و کیفی می‌باشد. مدیریت اغلب هنگامی از فنون کیفی بهره گیری می کند که اطلاعات موردنیاز جهت کمی کردن و ارزیابی ریسک به‌گونه عملی در اختیار نیست و دستیابی یا تحلیل این‌گونه اطلاعات از صرفه اقتصادی برخوردار نمی‌باشد(فلاح؛ پورزمانی؛ سامانی مجد و پیکار، 1388). فنون کمی از صحت و درستی بالاتری برخوردار هستند و غالباً در فعالیت‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر، جهت تکمیل معیارهای کیفی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

فنون ارزیابی کمی معمولاً مستلزم کوشش و دقت فراوانی می‌باشند و در بعضی از موارد بایستی از مدل‌های ریاضی مناسب بهره گیری نمود. فنون کمی، وابستگی بسیاری به کیفیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده و مفروضات اولیه دارند و در شرایطی که بتوان آینده را به‌گونه اتکاپذیری پیش‌بینی نمود، مورداستفاده قرار می‌گیرند. نمایه زیر نمونه‌هایی از فنون کمی ارزیابی ریسک را ارائه می‌دهد.

  • فنون کمی ارزیابی ریسک
  • ارزیابی مقایسه‌ای، نوعی فرآیند همکاری بین گروهی از واحدهای تجاری می‌باشد. این نوع مقایسه بر رویـدادها یـا فرآینـدهای خـاص تمرکز دارند و به مقایسه معیارها و نتایج پرداخته و فرصت‌های بهبود را شناسایی می‌نماید. بـرای ارزیـابی عملکـرد، اطلاعـاتی دربـاره رویدادها، فرآیندها و معیارهای مورداستفاده جمع‌آوری می گردد. بعضی شرکت‌ها از این روش جهت ارزیـابی احتمـال و اثـر رویـدادهای بالقوه در صنعت بهره گیری می‌نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید